Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 19 lipca 2024
Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
pochmurno
26°C

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w mieście Sochaczewie.

§ 2

Ograniczenie parkowania w SPP polega na obowiązku wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 18°°, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Prawidłowy czas postoju jest to możliwy do stwierdzenia, udokumentowany i opłacony czas postoju samochodu wraz z numerem rejestracyjnym w SPP.
Nieprawidłowy czas postoju to stwierdzony czas pomiędzy chwilą zaistnienia obowiązku uiszczenia opłaty a chwilą wystawienia zawiadomienia o nieopłaconym postoju samochodu.
SPP obsługuje Operator SPP tj. Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie upoważnionym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa.

§ 3

Wjazd do obszaru SPP oznakowany jest znakiem D-44 „strefa parkowania”, natomiast wyjazd znakiem D-45 „koniec strefy parkowania”.
Parkowanie płatne niestrzeżone w obszarze SPP obejmuje wszystkie ogólnodostępne miejsca postojowe w pasie drogowym oraz na parkingach i dotyczy przykrawężnikowego parkowania na ulicach oznaczonych znakiem D-18 „parking”, a w przypadku innego sposobu ustawienia pojazdów również odpowiednią tabliczką T-30.

§ 4

Opłaty za parkowanie w SPP uiszcza się poprzez:
Wykupienie lub pobranie jednorazowego biletu parkingowego – czynność faktyczna polegająca na niezwłocznym pobraniu biletu parkingowego, bezpośrednio po zajęciu miejsca na parkingu – należy udać się do najbliższego parkometru zewidencjonować parkowanie poprzez wpisanie numeru rejestracyjnego oraz użycie monet, karty elektronicznej, karty płatniczej lub pobrania biletu poprzez system płatności mobilnej. W przypadku nieczynnego najbliższego parkometru, należy udać się do następnego w celu pobrania biletu; czas parkowania obliczany jest proporcjonalnie do wniesionej opłaty zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
Opłaty abonamentowe wnoszone za cały miesiąc lub jego wielokrotność w biurze SPP, tj. w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, Al. 600-lecia 90.

§ 5

Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie w SPP dla następujących użytkowników drogi:

Osób niepełnosprawnych z dysfunkcją kończyn kierujących pojazdami samochodowymi oraz kierowców przewożących osobę niepełnosprawną z dysfunkcją kończyn, parkujących na zastrzeżonych stanowiskach postojowych oznakowanych znakiem D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” z tabliczką T-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” – na podstawie karty parkingowej;
Kierujących, podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami służbowymi Urzędu Miasta w Sochaczewie wyposażonych w identyfikatory wydawane przez Burmistrza Miasta Sochaczewa;
Kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego) podczas usuwania skutków awarii;
Kierujących motocyklami;
Kierujących pojazdami, które są wymienione w art. 13 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j Dz. U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.);
Kierujących pojazdami samochodowymi na okres do 30 minut nie częściej niż raz na 2 godziny z danego parkometru.
 

Rozdział II

Realizacja opłat w SPP

§ 6

Obowiązkiem kierującego parkującego pojazd samochodowy w obszarze SPP jest opłacenie czasu postoju. Czas postoju opłaca się:
Poprzez pobranie lub wykupienie jednorazowego biletu niezwłocznie po zajęciu miejsca na parkingu.
Poprzez wykupienie abonamentu typu „M” lub „O” w biurze Operatora SPP.

§ 7

Bilet parkingowy lub abonament należy umieścić za przednią szybą pojazdu w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności tak, aby wszystkie dane były w pełni czytelne dla kontrolerów SPP.

§ 8

Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 150,00zł za dany dzień. Wskazaną opłatę należy uiścić w kasie operatora lub przelewem na konto bankowe Gminy Miasto Sochaczew.
W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia zawiadomienia lub w ciągu dwóch następnych dni funkcjonowania SPP ulega ona zmniejszeniu do 30,00zł. Wskazaną opłatę należy uiścić w kasie operatora lub przelewem na konto bankowe Gminy Miasto Sochaczew – liczy się data wpływu środków na konto.
Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia podlega ściąganiu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 9

Wykupienie abonamentu i umieszczenie go zgodnie z § 7 uprawnia do nieograniczonego w czasie (w okresie ważności abonamentu), zgodnego z „Prawem o ruchu drogowym” niestrzeżonego parkowania na ogólnodostępnym, wyznaczonym znakami miejscu parkingowym w SPP.
Abonament nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec operatora obsługującego SPP w przypadku braku wolnych miejsc parkingowych.
W razie utraty lub kradzieży abonamentu biuro operatora SPP nie zwraca opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres ważności.
W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu właściciel ponosi koszty wydania nowego abonamentu.

§ 10

Abonament typu „M” uznaje się za nieważny z chwilą zmiany danych adresowych, na podstawie których był wydany.

§ 11

W ramach opłaconego czasu parkowania kierujący pojazdem może zmieniać miejsce parkowania w granicach SPP.

§ 12

Parkowanie pojazdów zaopatrzenia, taksówek, pojazdów urzędów i instytucji zlokalizowanych w SPP w godzinach płatnego parkowania jest odpłatne tak, jak parkowanie innych pojazdów.

Rozdział III

Abonamenty

§ 13

W SPP można parkować po wykupieniu abonamentu typu „O” na okaziciela.
Abonament typu „O” wydawany jest po wniesieniu opłaty, bez ograniczeń.
Abonament typu „O” może być wykorzystywany w dowolnym pojeździe.

§ 14

Abonament typu „M” może wykupić mieszkaniec SPP na jeden, określony pojazd o masie całkowitej do 3,5 tony z zapisem w dowodzie rejestracyjnym, że jest to pojazd osobowy, osobowo-towarowy, osobowo-ciężarowy, osobowo-specjalistyczny, (dotyczy właścicieli (posiadaczy) i osób korzystających z pojazdów samochodowych które formalnie nie są właścicielami określonej grupy pojazdów samochodowych a korzystają z tych pojazdów na podstawie umowy leasingu, dzierżawy, najmu, użyczenia lub umowy o podobnym charakterze mających zawarte umowy przewłaszczenia tychże pojazdów z instytucjami kredytującymi takimi jak banki, firmy leasingowe itp.) a także osób korzystających z samochodów służbowych na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.
Dokumentami niezbędnymi do nabycia abonamentu typu „M” są:
Zaświadczenie wydane przez UM w Sochaczewie
Dowód rejestracyjny pojazdu
W przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy – kopia umowy.
Mieszkaniec SPP na podstawie wykupionego abonamentu jest uprawniony do parkowania na wyznaczonych miejscach parkingowych.
W abonamencie typu „M” określa się numer rejestracyjny pojazdu.
Weryfikacja uprawnień do otrzymania abonamentu typu „M” następuje każdorazowo podczas jego wykupu.
Mieszkaniec SPP, który nie skorzysta z prawa do wykupienia abonamentu typu „M” uiszcza opłaty za parkowanie w SPP na ogólnych zasadach.

Rozdział IV
Niewłaściwy postój

§ 15

Mandat karny za postój niezgodny z „Prawem o ruchu drogowym”, nałożony przez Policję, nie jest równoznaczny z opłacenie czasu parkowania w SPP i jest niezależny od wniesienia opłaty za czas parkowania.

Rozdział V

Kontrola prawidłowości parkowania

§ 16

Kontroli prawidłowości parkowania w SPP mogą dokonywać wyłącznie kontrolerzy Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie upoważnieni przez Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, którzy działają na podstawie Regulaminu SPP.

§ 17

Kontrolowanie parkowania pojazdów polega w szczególności na:
Kontrolowaniu wnoszenia opłat za czas parkowania pojazdów,
Sprawdzaniu ważności biletów parkingowych,
Sprawdzaniu ważności abonamentów,
Wystawianiu zawiadomień o nie uiszczeniu opłaty za parkowanie lub parkowanie ponad opłacony czas,
Zgłaszaniu Policji wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego,
Kontroli stanu oznakowania SPP i zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie operatorowi SPP.
Zawiadomienie o nie uiszczeniu opłaty za parkowanie w SPP wystawia kontroler z chwilą stwierdzenia braku biletu parkingowego lub abonamentu za przednią szybą pojazdu lub w przypadku braku możliwości odczytania danych.

§ 18

Kierujący pojazdem lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej może złożyć w biurze SPP reklamację w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia o obciążeniu opłatą dodatkową.
Reklamacja jest uwzględniana gdy:
Reklamujący udowodni, że w chwili kontroli opłata była uiszczona;
Reklamujący posiada ważny abonament na kontrolowany pojazd;
Pojazd objęty był zerową stawką za parkowanie.
Reklamujący ma obowiązek uiścić opłatę dodatkową w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji.

§ 19

Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat oraz nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych i abonamentów.

Podstawa prawna Uchwała Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015r w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania, zmieniona UCHWAŁĄ NR XXIV/258/21 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 20 października 2021r.

Uchwala_nr_XXIX_324_22_z_dn-08-06-2022 

Uchwala_XXIX_323_22_z_dn-08-06-2022_SPP 

Uchwała_ z dnia 20 października 2021

uchwała_z_24_czerwca_2016r 

uchwała_rady_miejskiej 

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.