przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
645505 odwiedzin

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA SPP

A A A

Sochaczew_instrukcja_wymienna_góra_1.png

Sochaczew_instrukcja_wymienna_góra_d2.png

Sochaczew_instrukcja_wymienna_dół.png

 

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1

Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w mieście Sochaczewie.

§ 2

 1. Ograniczenie parkowania w SPP polega na obowiązku wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 18°°, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Prawidłowy czas postoju jest to możliwy do stwierdzenia, udokumentowany i opłacony czas postoju samochodu wraz z numerem rejestracyjnym w SPP.

 3. Nieprawidłowy czas postoju to stwierdzony czas pomiędzy chwilą zaistnienia obowiązku uiszczenia opłaty a chwilą wystawienia zawiadomienia o nieopłaconym postoju samochodu.

 4. SPP obsługuje Operator SPP tj. Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie upoważnionym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa.

§ 3

 1. Wjazd do obszaru SPP oznakowany jest znakiem D-44 „strefa parkowania”, natomiast wyjazd znakiem D-45 „koniec strefy parkowania”.

 2. Parkowanie płatne niestrzeżone w obszarze SPP obejmuje wszystkie ogólnodostępne miejsca postojowe w pasie drogowym oraz na parkingach i dotyczy przykrawężnikowego parkowania na ulicach oznaczonych znakiem D-18 „parking”, a w przypadku innego sposobu ustawienia pojazdów również odpowiednią tabliczką T-30.

§ 4

 1. Opłaty za parkowanie w SPP uiszcza się poprzez:

 1. Wykupienie lub pobranie jednorazowego biletu parkingowego – czynność faktyczna polegająca na niezwłocznym pobraniu biletu parkingowego, bezpośrednio po zajęciu miejsca na parkingu – należy udać się do najbliższego parkometru zewidencjonować parkowanie poprzez wpisanie numeru rejestracyjnego oraz użycie monet, karty elektronicznej, karty płatniczej lub pobrania biletu poprzez system płatności mobilnej. W przypadku nieczynnego najbliższego parkometru, należy udać się do następnego w celu pobrania biletu; czas parkowania obliczany jest proporcjonalnie do wniesionej opłaty zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

 2. Opłaty abonamentowe wnoszone za cały miesiąc lub jego wielokrotność w biurze SPP, tj. w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, Al. 600-lecia 90.

 

§ 5

Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie w SPP dla następujących użytkowników drogi:

 1. Osób niepełnosprawnych z dysfunkcją kończyn kierujących pojazdami samochodowymi oraz kierowców przewożących osobę niepełnosprawną z dysfunkcją kończyn, parkujących na zastrzeżonych stanowiskach postojowych oznakowanych znakiem D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” z tabliczką T-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” – na podstawie karty parkingowej;

 2. Kierujących, podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami służbowymi Urzędu Miasta w Sochaczewie wyposażonych w identyfikatory wydawane przez Burmistrza Miasta Sochaczewa;

 3. Kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego) podczas usuwania skutków awarii;

 4. Kierujących motocyklami;

 5. Kierujących pojazdami, które są wymienione w art. 13 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j Dz. U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.);

 6. Kierujących pojazdami samochodowymi na okres do 30 minut nie częściej niż raz na 2 godziny z danego parkometru.

 

Rozdział II

Realizacja opłat w SPP

 

§ 6

 1. Obowiązkiem kierującego parkującego pojazd samochodowy w obszarze SPP jest opłacenie czasu postoju. Czas postoju opłaca się:

 1. Poprzez pobranie lub wykupienie jednorazowego biletu niezwłocznie po zajęciu miejsca na parkingu.

 2. Poprzez wykupienie abonamentu typu „M” lub „O” w biurze Operatora SPP.

§ 7

Bilet parkingowy lub abonament należy umieścić za przednią szybą pojazdu w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności tak, aby wszystkie dane były w pełni czytelne dla kontrolerów SPP.

 

§ 8

 1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 150,00zł za dany dzień. Wskazaną opłatę należy uiścić w kasie operatora lub przelewem na konto bankowe Gminy Miasto Sochaczew.

 2. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia zawiadomienia lub w ciągu dwóch następnych dni funkcjonowania SPP ulega ona zmniejszeniu do 30,00zł. Wskazaną opłatę należy uiścić w kasie operatora lub przelewem na konto bankowe Gminy Miasto Sochaczew – liczy się data wpływu środków na konto.

 3. Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia podlega ściąganiu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

§ 9

 1. Wykupienie abonamentu i umieszczenie go zgodnie z § 7 uprawnia do nieograniczonego w czasie (w okresie ważności abonamentu), zgodnego z „Prawem o ruchu drogowym” niestrzeżonego parkowania na ogólnodostępnym, wyznaczonym znakami miejscu parkingowym w SPP.

 2. Abonament nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec operatora obsługującego SPP w przypadku braku wolnych miejsc parkingowych.

 3. W razie utraty lub kradzieży abonamentu biuro operatora SPP nie zwraca opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres ważności.

 4. W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu właściciel ponosi koszty wydania nowego abonamentu.

§ 10

Abonament typu „M” uznaje się za nieważny z chwilą zmiany danych adresowych, na podstawie których był wydany.

§ 11

W ramach opłaconego czasu parkowania kierujący pojazdem może zmieniać miejsce parkowania w granicach SPP.

§ 12

Parkowanie pojazdów zaopatrzenia, taksówek, pojazdów urzędów i instytucji zlokalizowanych w SPP w godzinach płatnego parkowania jest odpłatne tak, jak parkowanie innych pojazdów.

 

Rozdział III

Abonamenty

 

§ 13

 1. W SPP można parkować po wykupieniu abonamentu typu „O” na okaziciela.

 2. Abonament typu „O” wydawany jest po wniesieniu opłaty, bez ograniczeń.

 3. Abonament typu „O” może być wykorzystywany w dowolnym pojeździe.

§ 14

 1. Abonament typu „M” może wykupić mieszkaniec SPP na jeden, określony pojazd o masie całkowitej do 3,5 tony z zapisem w dowodzie rejestracyjnym, że jest to pojazd osobowy, osobowo-towarowy, osobowo-ciężarowy, osobowo-specjalistyczny, (dotyczy właścicieli (posiadaczy) i osób korzystających z pojazdów samochodowych które formalnie nie są właścicielami określonej grupy pojazdów samochodowych a korzystają z tych pojazdów na podstawie umowy leasingu, dzierżawy, najmu, użyczenia lub umowy o podobnym charakterze mających zawarte umowy przewłaszczenia tychże pojazdów z instytucjami kredytującymi takimi jak banki, firmy leasingowe itp.) a także osób korzystających z samochodów służbowych na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

 2. Dokumentami niezbędnymi do nabycia abonamentu typu „M” są:

 1. Zaświadczenie wydane przez UM w Sochaczewie

 2. Dowód rejestracyjny pojazdu

 3. W przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy – kopia umowy.

 1. Mieszkaniec SPP na podstawie wykupionego abonamentu jest uprawniony do parkowania na wyznaczonych miejscach parkingowych.

 2. W abonamencie typu „M” określa się numer rejestracyjny pojazdu.

 3. Weryfikacja uprawnień do otrzymania abonamentu typu „M” następuje każdorazowo podczas jego wykupu.

 4. Mieszkaniec SPP, który nie skorzysta z prawa do wykupienia abonamentu typu „M” uiszcza opłaty za parkowanie w SPP na ogólnych zasadach.

  Rozdział IV

Niewłaściwy postój

 

§ 15

Mandat karny za postój niezgodny z „Prawem o ruchu drogowym”, nałożony przez Policję, nie jest równoznaczny z opłacenie czasu parkowania w SPP i jest niezależny od wniesienia opłaty za czas parkowania.

 

Rozdział V

Kontrola prawidłowości parkowania

 

§ 16

Kontroli prawidłowości parkowania w SPP mogą dokonywać wyłącznie kontrolerzy Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie upoważnieni przez Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, którzy działają na podstawie Regulaminu SPP.

§ 17

 1. Kontrolowanie parkowania pojazdów polega w szczególności na:

 1. Kontrolowaniu wnoszenia opłat za czas parkowania pojazdów,

 2. Sprawdzaniu ważności biletów parkingowych,

 3. Sprawdzaniu ważności abonamentów,

 4. Wystawianiu zawiadomień o nie uiszczeniu opłaty za parkowanie lub parkowanie ponad opłacony czas,

 5. Zgłaszaniu Policji wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego,

 6. Kontroli stanu oznakowania SPP i zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie operatorowi SPP.

 1. Zawiadomienie o nie uiszczeniu opłaty za parkowanie w SPP wystawia kontroler z chwilą stwierdzenia braku biletu parkingowego lub abonamentu za przednią szybą pojazdu lub w przypadku braku możliwości odczytania danych.

§ 18

 1. Kierujący pojazdem lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej może złożyć w biurze SPP reklamację w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia o obciążeniu opłatą dodatkową.

 2. Reklamacja jest uwzględniana gdy:

 1. Reklamujący udowodni, że w chwili kontroli opłata była uiszczona;

 2. Reklamujący posiada ważny abonament na kontrolowany pojazd;

 3. Pojazd objęty był zerową stawką za parkowanie.

 1. Reklamujący ma obowiązek uiścić opłatę dodatkową w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji.

 

§ 19

Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat oraz nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych i abonamentów.

 

 

Podstawa prawna Uchwała Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015r w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania, zmieniona UCHWAŁĄ NR XXIV/258/21 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 20 października 2021r.

 

Uchwała z dnia 21 października 2021r.pdf

uchwała z 24 czerwca 2016r.pdf

uchwała rady miejskiej.pdf

 

Wpłaty i opłaty dodatkowe SPP proszę wpłacać na konto Gmina Miasto Sochaczew 

Bank Spółdzielczy O/Sochaczew

22 9283 0006 0043 0197 2000 0040

 

Formularz wniosku reklamacyjnego do pobrania:

SPP wniosek reklamacyjny.doc

 

Formularz wniosku dla programu Honorowych Dawców Krwi:

SPP wniosek Sochaczew honorowym dawcom krwi .doc

 

KOMUNIKAT

Strefy Płatnego Parkowania (SPP)

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 02.05.2016 dla posiadzaczy Sochaczewskiej Karty Mieszkańca została uruchomiona możliwość skorzystania ze zwiększonego o 15% nominalnego czasu parkowania w SPP. Z Karty można skorzystać tylko przy wykupie biletów płatnych. Kartę należy umieścić w parkometrze ( przy pierwszym razie poczekać ok. 2-3 minuty w celu zalogowania - jest to procedura jednorazowa), a następnie wrzucać monety do osiągnięcia żądanego czasu parkowania.  

 

MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA BILETU POPRZEZ APLIKACJE

Informujemy o możliwości wykupienia biletu parkingowego w Strefie Płatnego Parkowania przez następujące aplikacje:

 • mPay

Przy użyciu aplikacji mPay użytkownik może zaparkować samochód w Strefie Płatnego Parkowania na trzy sposoby:
bez limitu, na kwotę, na czas. Po rozpoczęciu parkowania otrzyma on wiadomość push 
z informacją o rozpoczęciu parkowania. W aplikacjji można wybierać spośród trzech źródeł płatności: przedpłacona portmonetka, podpięta karta płatnicza lub karta w elektronicznym portfelu kart MasterPass.


 • AnyPark

Aplikacja mobilna AnyPark to aplikacja, która umożliwia szybkie parkowanie pojazdu przy użyciu urządzeń mobilnych, bez konieczności korzystania z parkomatu. Aby korzystać z AnyPark, wystarczy zarejestrować się przy użyciu numeru telefonu, dodać kierowcę lub kierowców, pojazd lub pojazdy, a takżwybrać metodę płatności:doładowanie konta przedpłaconego tzw. wirtualna portmonetka w systemie AnyPark za pomocą karty atniczej, płatności BLIK lub przelewu na rachunek bankowy, atność w formie abonamentu doliczonego do rachunku za telefon komórkowy (np. miesięcznego) lub bezpośrednie obciążenie karty płatniczej.

 • ePARK

Aplikacja ePARK to metoda płatności za postój w Strefie Płatnego Parkowania. Umożliwia opłacenie postoju w wygodny i szybki sposób. Pobierz aplikację ePARK ze sklepu Google Play lub App Store (www.zaePARKuj.pl). Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji wystarczy podać swój adres e-mail i nr rejestracyjny pojazdu. Ani przedpłata, ani cykliczne doładowywanie konta w aplikacji nie jest wymagane. Wystarczy podpiąć kartę płatniczą (debetową lub kredytową), a płatność realizowana będzie automatycznie po zakończeniu parkowania.


kontakt