przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
518745 odwiedzin

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA SPP

A A A

 

KOMUNIKAT SPP

W związku z wprowadzeniem od dnia 01.08.2016r klawiatury w miejskich parkometrach, podajemy poniżej informacje dotyczące ich obsługi po wprowadzonych zmianach.

INFORMACJA

W celu pobrania biletu parkingowego dla pojazdu posiadającego tablicę rejestracyjną krótszą niż pięć znaków, należy właściwy numer rejestracyjny uzupełnić cyframi 0.

 Zmiany te są spowodowane koniecznością wprowadzania numerów rejestracyjnych pojazdów podczas pobierania biletów parkingowych zgodnie z Uchwałą RM Nr XVII/179/16 z dnia 24 czerwca 2016r

Instrukcja obsługi parkometrów.pdf

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w mieście Sochaczewie.

§ 2

 1. Ograniczenie parkowania w SPP polega na obowiązku wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 18°°, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Prawidłowy czas postoju jest to możliwy do stwierdzenia, udokumentowany i opłacony czas postoju samochodu wraz z numerem rejestracyjnym w SPP.

 3. Nieprawidłowy czas postoju to stwierdzony czas pomiędzy chwilą zaistnienia obowiązku uiszczenia opłaty a chwilą wystawienia zawiadomienia o nieopłaconym postoju samochodu.

 4. SPP obsługuje Operator SPP tj. Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie upoważnionym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa.

§ 3

 1. Wjazd do obszaru SPP oznakowany jest znakiem D-44 „strefa parkowania”, natomiast wyjazd znakiem D-45 „koniec strefy parkowania”.

 2. Parkowanie płatne niestrzeżone w obszarze SPP obejmuje wszystkie ogólnodostępne miejsca postojowe w possie drogowym oraz na parkingach i dotyczy przy krawężnikowego parkowania na ulicach oznaczonych znakiem D-18 „parking”, a w przypadku innego sposobu ustawienia pojazdów również odpowiednią tabliczką T-30.

§ 4

 1. Opłaty za parkowanie w SPP uiszcza się poprzez:

 1. Wykupienie lub pobranie jednorazowego biletu parkingowego wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu w automacie parkingowym przy użyciu monet lub karty elektronicznej; czas parkowania obliczany jest proporcjonalnie do wniesionej opłaty zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

 2. Opłaty abonamentowe wnoszone za cały miesiąc lub jego wielokrotność w biurze SPP, tj. w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, Al. 600-lecia 90.

   

§ 5

Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie w SPP dla następujących użytkowników drogi:

 1. Osób niepełnosprawnych z dysfunkcją kończyn kierujących pojazdami samochodowymi oraz kierowców przewożących osobę niepełnosprawną z dysfunkcją kończyn, parkujących na zastrzeżonych stanowiskach postojowych oznakowanych znakiem D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” z tabliczką T-29 informującą o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się oraz znakiem P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" – na podstawie karty parkingowej;

 2. Kierujących, podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami służbowymi Urzędu Miasta w Sochaczewie wyposażonych w identyfikatory wydawane przez Burmistrza Miasta Sochaczewa;

 3. Kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego) podczas usuwania skutków awarii;

 4. Kierujących motocyklami.

Rozdział II

Realizacja opłat w SPP

§ 6

 1. Obowiązkiem kierującego parkującego pojazd samochodowy w obszarze SPP jest opłacenie czasu postoju. Czas postoju opłaca się:

 1. Poprzez popranie lub wykupienie jednorazowego biletu.

 2. Poprzez wykupienie abonamentu typu „M” lub „O” w biurze Operatora SPP.

§ 7

Bilet parkingowy lub abonament należy umieścić za przednią szybą pojazdu w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności tak, aby wszystkie dane były w pełni czytelne dla kontrolerów SPP.

§ 8

 1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00zł za dany dzień.

 2. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia zawiadomienia lub w ciągu dwóch następnych dni funkcjonowania SPP ulega ona zmniejszeniu do 30,00zł.

 3. Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia podlega ściąganiu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

§ 9

 1. Wykupienie abonamentu i umieszczenie go zgodnie z § 7 uprawnia do nieograniczonego w czasie (w okresie ważności abonamentu), zgodnego z „Prawem o ruchu drogowym” niestrzeżonego parkowania na ogólnodostępnym, wyznaczonym znakami miejscu parkingowym w SPP.

 2. Abonament nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec operatora obsługującego SPP w przypadku braku wolnych miejsc parkingowych.

 3. W razie utraty lub kradzieży abonamentu biuro operatora SPP nie zwraca opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres ważności.

 4. W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu właściciel ponosi koszty wydania nowego abonamentu.

§ 10

Abonament typu „M” uznaje się za nieważny z chwilą zmiany danych adresowych, na podstawie których był wydany.

§ 11

W ramach opłaconego czasu parkowania kierujący pojazdem może zmieniać miejsce parkowania w granicach SPP.

§ 12

Parkowanie pojazdów zaopatrzenia, taksówek, pojazdów urzędów i instytucji zlokalizowanych w SPP w godzinach płatnego parkowania jest odpłatne tak, jak parkowanie innych pojazdów.

Rozdział III

Abonamenty

§ 13

 1. W SPP można parkować po wykupieniu abonamentu typu „O” na okaziciela.

 2. Abonament typu „O” wydawany jest po wniesieniu opłaty, bez ograniczeń.

 3. Abonament typu „O” może być wykorzystywany w dowolnym pojeździe.

§ 14

 1. Abonament typu „M” może wykupić mieszkaniec SPP na jeden, określony pojazd o masie całkowitej do 3,5 tony z zapisem w dowodzie rejestracyjnym, że jest to pojazd osobowy, osobowo-towarowy, osobowo-ciężarowy, osobowo-specjalistyczny, (dotyczy właścicieli (posiadaczy) i osób korzystających z pojazdów samochodowych które formalnie nie są właścicielami określonej grupy pojazdów samochodowych a korzystają z tych pojazdów na podstawie umowy leasingu, dzierżawy, najmu, użyczenia lub umowy o podobnym charakterze mających zawarte umowy przewłaszczenia tychże pojazdów z instytucjami kredytującymi takimi jak banki, firmy leasingowe itp.) a także osób korzystających z samochodów służbowych na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

 2. Dokumentami niezbędnymi do nabycia abonamentu typu „M” są:

 1. Zaświadczenie wydane przez UM w Sochaczewie

 2. Dowód rejestracyjny pojazdu

 3. W przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy – kopia umowy.

 1. Mieszkaniec SPP na podstawie wykupionego abonamentu jest uprawniony do parkowania na wyznaczonych miejscach parkingowych.

 2. W abonamencie typu „M” określa się numer rejestracyjny pojazdu.

 3. Weryfikacja uprawnień do otrzymania abonamentu typu „M” następuje każdorazowo podczas jego wykupu.

 4. Mieszkaniec SPP, który nie skorzysta z prawa do wykupienia abonamentu typu „M” uiszcza opłaty za parkowanie w SPP na ogólnych zasadach.

Rozdział IV

Niewłaściwy postój

§ 15

Mandat karny za postój niezgodny z „Prawem o ruchu drogowym”, nałożony przez Policję, nie jest równoznaczny z opłacenie czasu parkowania w SPP i jest niezależny od wniesienia opłaty za czas parkowania.

Rozdział V

Kontrola prawidłowości parkowania

§ 16

Kontroli prawidłowości parkowania w SPP mogą dokonywać wyłącznie kontrolerzy Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie upoważnieni przez Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, którzy działają na podstawie Regulaminu SPP.

§ 17

 1. Kontrolowanie parkowania pojazdów polega w szczególności na:

 1. Kontrolowaniu wnoszenia opłat za czas parkowania pojazdów,

 2. Sprawdzaniu ważności biletów parkingowych,

 3. Sprawdzaniu ważności abonamentów,

 4. Wystawianiu zawiadomień o nie uiszczeniu opłaty za parkowanie lub parkowanie ponad opłacony czas,

 5. Zgłaszaniu Policji wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego,

 6. Kontroli stanu oznakowania SPP i zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie operatorowi SPP.

 1. Zawiadomienie o nie uiszczeniu opłaty za parkowanie w SPP wystawia kontroler z chwilą stwierdzenia braku biletu parkingowego lub abonamentu za przednią szybą pojazdu lub w przypadku braku możliwości odczytania danych.

§ 18

 1. Kierujący pojazdem lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej może złożyć w biurze SPP reklamację w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia o obciążeniu opłatą dodatkową.

 2. Reklamacja jest uwzględniana gdy:

 1. Reklamujący udowodni, że w chwili kontroli opłata była uiszczona;

 2. Reklamujący posiada ważny abonament na kontrolowany pojazd;

 3. Pojazd objęty był zerową stawką za parkowanie.

 1. Reklamujący ma obowiązek uiścić opłatę dodatkową w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji.

§ 19

Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat oraz nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych i abonamentów.

 

 

Podstawa prawna Uchwała Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015r w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania, zmieniona UCHWAŁĄ NR XVII/179/16 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 24 czerwca 2016r (tekst ujednolicony przez ZKM Sochaczew).

 

uchwała z 24 czerwca 2016r.pdf

uchwała rady miejskiej.pdf

Wpłaty i opłaty dodatkowe SPP proszę wpłacać na konto Gmina Miasto Sochaczew 

Bank Spółdzielczy O/Sochaczew

22 9283 0006 0043 0197 2000 0040

 

KOMUNIKAT

Strefy Płatnego Parkowania (SPP)

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 02.05.2016 dla posiadzaczy Sochaczewskiej Karty Mieszkańca została uruchomiona możliwość skorzystania ze zwiększonego o 15% nominalnego czasu parkowania w SPP. Z Karty można skorzystać tylko przy wykupie biletów płatnych. Kartę należy umieścić w parkometrze ( przy pierwszym razie poczekać ok. 2-3 minuty w celu zalogowania - jest to procedura jednorazowa), a następnie wrzucać monety do osiągnięcia żądanego czasu parkowania.  

 


kontakt