przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
677691 odwiedzin
Nabór na stanowisko Referent ds. rozliczeń

  Sochaczew, 25.05.2023 r.

 

Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej ogłasza nabór na stanowisko Referent ds. rozliczeń, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie

 

Liczba stanowisk pracy: 1,

Wymagania w stosunku do kandydata:

Wymagania niezbędne:       

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office,
  • wykształcenie średnie,
  • samodzielność, skrupulatność, operatywność,
  • umiejętność redagowania pism,
  • chęci do pracy oraz nauki.

 

Mile widziane:

 • znajomość Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 Do zadań wykonywanych na ww. stanowisku w szczególności należy:

 • prowadzenie czynności związanych ze Strefą Płatnego Parkowania,
 • wystawianie upomnień dotyczących opłat dodatkowych,
 • prowadzenie rejestru tytułów wykonawczych,
 • opracowywanie zestawień i informacji Strefy Płatnego Parkowania,
 • sporządzanie wezwań do zapłaty w zakresie opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu,
 • kontakt z Urzędem Skarbowym oraz przygotowywanie zgłoszeń na policję w sprawie wykroczeń bez ważnego biletu,
 • inne czynności zlecone przez przełożonego.

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • oświetlenie: naturalne, sztuczne,
 • średnio praca 5 dni w tygodniu,
 • średnio 40 godzin tygodniowo,
 • praca  biurowa.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych w ZKM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

  

Wymagane dokumenty:

 • podpisany życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,
 • podpisany list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia, które umieszczone są na stronie dołączone do ww. naboru, bez których oferty nie będą rozpatrywane.
 • ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji : ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Zakład Komunikacji Miejskiej w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kontroler Strefy Płatnego Parkowania, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zakładu Komunikacji Miejskiej  lub przesłać pocztą:

Zakład Komunikacji Miejskiej

Al. 600 lecia 90

96-500 Sochaczew

 

Z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referent ds. rozliczeń”                      

w terminie do 09.06.2023 r.

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do zakładu.

 

Osoby do kontaktu:

Tomasz Ufa                 (046) 862-99-27 wew. 107

Monika Izydorek          (046) 862-99-27 wew. 106

 

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja o naborze.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.zkm.sochaczew.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie.

 

 

 

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                      Beata Furman

 

oświadczenie

zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowychpdf.pdf

A A A
25.05.2023
godz.12:36
kontakt