przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
677675 odwiedzin
Nabór na stanowisko Kierowca Autobusu

Sochaczew, 19.05.2023 r

 

Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej

ogłasza nabór na stanowisko Kierowca autobusu

w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie

 Wymiar etatu: 1,

Liczba stanowisk pracy: 2,

Wymagania w stosunku do kandydata:

                wymagania niezbędne:    

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • prawo jazdy kat. D,
 • kwalifikacje zawodowe uprawniające do przewozu osób,
 • podstawowa znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
 • wykształcenie minimum zawodowe,

              wymagania dodatkowe:

 • znajomość topografii miasta,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy.

Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:

 • prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według określonego rozkładu,
 • przewóz pasażerów, zatrzymywanie się na wyznaczonych przystankach,
 • wykonywanie tzw. obsługi codziennej (sprawdzanie wyglądu wewnętrznego i zewnętrznego wozu, oświetlenia, wyposażenia, ogumienia, płynów, urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie jazdy)
 • utrzymywanie w należytej czystości pojazdów, boksów garażowych,
 • wypełnianie kart drogowych, rozliczanie się z pobranego paliwa.

Warunki pracy na stanowisku:

Kierowca autobusu pracuje na dwie zmiany w systemie równoważnym w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym według określonego harmonogramu pracy. Jedna zmiana może trwać maksymalnie 12 godzin, a czas prowadzenia pojazdu maksymalnie 10 godzin. Kierowca autobusu prowadzi pojazd po wyznaczonej trasie i czasie według rozkładu jazdy. Zmiany zachodzą częściowo na porę nocną.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZKM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,
 • podpisany list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia, które umieszczone są na stronie dołączone do ww. naboru, bez których oferty nie będą rozpatrywane.
 • ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji : ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Zakład Komunikacji Miejskiej w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierowca autobusu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zakładu Komunikacji Miejskiej  lub przesłać pocztą:

Zakład Komunikacji Miejskiej

Al. 600 lecia 90

96-500 Sochaczew

Z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierowca autobusu”                      

w terminie do 29.05.2023 r.

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do zakładu.

Osoby do kontaktu:

Ficzygowski Tadeusz                 (046) 862-99-27 wew. 108

Monika Izydorek                        (046) 862-99-27 wew. 106

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja o naborze. 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.zkm.sochaczew.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie.

Dyrektor

oświadczenie 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

A A A
19.05.2023
godz.09:16
 
kontakt