przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
677687 odwiedzin
Nabór na stanowisko Kontroler Strefy Płatnego Parkowania

Sochaczew, 18.05.2023  r.

 

Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej

ogłasza nabór na stanowisko Kontroler Strefy Płatnego Parkowania

w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie 

Wymiar etatu: 1,

Liczba stanowisk pracy: 1,

Wymagania w stosunku do kandydata:

Wymagania niezbędne:       

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • podstawowa znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 • wykształcenie minimum średnie.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • samodzielność, skrupulatność, operatywność.

Do zadań wykonywanych na ww. stanowisku w szczególności należy:

 • kontrolowanie wnoszenia opłat za czas parkowania pojazdów,
 • sprawdzanie ważności biletów parkingowych,
 • sprawdzanie ważności abonamentów,
 • wystawianie zawiadomień o nie uiszczaniu opłaty za parkowanie lub parkowanie ponad opłacony czas,
 • zgłaszanie Policji wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów oraz     zajmowaniem pasa drogowego,
 • kontrolowanie stanu oznakowania SPP i zgłaszanie nieprawidłowości w tym  zakresie,
 • wymiana papieru w parkometrach,
 • naprawianie prostych bieżących usterek.

Warunki pracy na stanowisku:

Kontroler Strefy Płatnego Parkowania wykonuje swoje czynności w Strefie Płatnego      Parkowania, która znajduje się na terenie miasta Sochaczew.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych w ZKM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%. 

Wymagane dokumenty:

 • podpisany życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,
 • podpisany list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia, które umieszczone są na stronie dołączone do ww. naboru, bez których oferty nie będą rozpatrywane.
 • ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji : ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Zakład Komunikacji Miejskiej w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kontroler Strefy Płatnego Parkowania, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” 

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zakładu Komunikacji Miejskiej  lub przesłać pocztą:

Zakład Komunikacji Miejskiej

Al. 600 lecia 90

96-500 Sochaczew 

Z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kontroler Strefy Płatnego Parkowania”                       

w terminie do 31.05.2023 r.

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do zakładu.

Osoby do kontaktu:

Tomasz Ufa                 (046) 862-99-27 wew. 107

Monika Izydorek         (046) 862-99-27 wew. 106

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja o naborze.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.zkm.sochaczew.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie.

Dyrektor

oświadczenie 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

A A A
18.05.2023
godz.09:17
 
kontakt