przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
645516 odwiedzin
Nabór na stanowisko Dyspozytor- umowa na zastępstwo

Sochaczew, 13.12.2022 r.

 

Nabór na stanowisko Dyspozytor- umowa na zastępstwo

 

Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej

ogłasza nabór na stanowisko Dyspozytora na zastępstwo

w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie

 

1. Wymiar etatu: 1, umowa na zastępstwo

2. Liczba stanowisk pracy: 1,

3. Wymagania w stosunku do kandydata:

3.1. wymagania niezbędne:

a) wykształcenie minimum średnie,

b) podstawowa znajomość ustawy o czasie pracy kierowców,

c) umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office,

d) umiejętność organizacji pracy własnej, pracy w zespole oraz koordynowanie działań,

e) samodzielność, skrupulatność, operatywność, asertywność,

f) dyspozycyjność ( praca zmianowa),

3.2. wymagania dodatkowe

a) znajomość topografii miasta oraz układu komunikacyjnego miasta,

b) znajomość zagadnień związanych z komunikacja miejską,

3.3. mile widziane

a)  prawo jazdy kat. D,

4. Do zadań wykonywanych na ww. stanowisku w szczególności należy:

a) zabezpieczenie osób i autobusów do realizacji rozkładu jazdy,

b) wspólnie z innymi dyspozytorami sporządzanie grafików pracy kierowców autobusów,

c) nadzór nad prawidłowym wykonywaniem czynności kierowców autobusów,

d) nadzór nad osobami wykonującymi pracę w ramach dyżurów,

e) monitorowanie ruchu autobusów,

f) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań kierowców i dyspozytorni,

g) kierowanie, organizowanie oraz nadzór nad pracą kierowców autobusów.

e) według potrzeb czynności zaopatrzenia.

 

5. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w Zakładzie Komunikacji Miejskiej odbywająca się według grafiku, również zmiany nocne.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZKM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

a) podpisany życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,

b) podpisany list motywacyjny,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) oświadczenia, które umieszczone są na stronie dołączone do ww. naboru, bez których oferty nie będą rozpatrywane.

e) ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.


Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji : ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Zakład Komunikacji Miejskiej w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Dyspozytor, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

8. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zakładu Komunikacji Miejskiej lub przesłać pocztą:

Zakład Komunikacji Miejskiej

Al. 600 lecia 90

96-500 Sochaczew

Z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyspozytor na zastępstwo” w terminie do 23.12.2022 r.

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do zakładu.

 

Osoby do kontaktu:

Tadeusz Ficzygowski (046) 862-99-27 wew. 108

Monika Izydorek (046) 862-99-27 wew. 106

 

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja o naborze.

oświadczenie

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

A A A
13.12.2022
godz.13:19
 
kontakt