przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
645518 odwiedzin
Nabór na stanowisko Pracownik drogowy

Sochaczew, dnia 22.08.2022 r.

 

Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej

ogłasza nabór na stanowisko Pracownik drogowy

w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie

 

1. Wymiar etatu: 1,

2. Liczba stanowisk pracy: 1,

3. Wymagania w stosunku do kandydata:

3.1. wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego;

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) posiadanie nieposzlakowanej opinii;

e) podstawowa znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych;

f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;

g) wykształcenie co najmniej zasadnicze;

h) prawo jazdy kategorii B i C.

3.2. wymagania dodatkowe

a) kurs na operatora koparko-ładowarki;

b) umiejętność dobrej organizacji pracy;

c) obowiązkowość, rzetelność, dokładność, sumienność, komunikatywność, samodzielność w pracy, dyspozycyjność;

d) dobra kondycja fizyczna.

4. Do zadań wykonywanych na ww. stanowisku w szczególności należy:

a) prace przy bieżącym utrzymaniu dróg (np. oznakowanie);

b) układanie kostki;

c) sprzątanie i odśnieżanie przystanków komunikacji miejskiej oraz strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczew;

d) drobne prace naprawcze.

 

5. Warunki pracy na stanowisku:

Praca przy robotach drogowych na terenie miasta Sochaczew, praca fizyczna.

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZKM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

a) podpisany życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, nr telefonu kontaktowego i ewentualnie adres e-mail.

b) podpisany list motywacyjny,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) oświadczenia, które umieszczone są na stronie dołączone do ww. naboru, bez których oferty nie będą rozpatrywane.

e) ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji : ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Zakład Komunikacji Miejskiej w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Pracownik drogowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

8. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zakładu Komunikacji Miejskiej lub przesłać pocztą:

Zakład Komunikacji Miejskiej

Al. 600 lecia 90

96-500 Sochaczew

Z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik drogowy” w terminie do 09.09.2022 r.

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do zakładu.

 

Osoby do kontaktu:

Tomasz Ufa (046) 862-99-27 wew. 107

Diehl Ewelina (046) 862-99-27 wew. 104

 

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja o naborze.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.zkm.sochaczew.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie.

 

Dyrektor

Beata Furman

oświadczenie

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

A A A
22.08.2022
godz.21:06
 
kontakt