przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
534405 odwiedzin
Nabór na stanowisko Mechanik napraw pojazdów samochodowych- umowa na zastępstwo

Sochaczew, 20.12.2021r.

 

 

Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej ogłasza nabór na stanowisko

Mechanik napraw pojazdów samochodowych na zastępstwo

w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie

 

1.Wymiar etatu: 1,

2. Liczba stanowisk pracy: 1, umowa na zastępstwo

3. Wymagania w stosunku do kandydata:

a) wykształcenie minimum zawodowe, kierunek: mechanik,

b) doświadczenie na stanowisku mechanika bądź pokrewnym minimum 1 rok,

c) samodzielność, skrupulatność, operatywność.

4. Do zadań wykonywanych na ww. stanowisku w szczególności należy:

naprawa pojazdów samochodowych (autobusy, samochody ciężarowe).

5. Warunki pracy na stanowisku:

Mechanik pojazdów samochodowych większość swoich czynności wykonuje na warsztacie zakładu (wszelkie bieżące naprawy). Praca w podstawowym systemie czasu pracy, osiem godzin dziennie.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZKM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 7. Wymagane dokumenty:

a) podpisany życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,

b) podpisany list motywacyjny,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) oświadczenia, które umieszczone są na stronie dołączone do ww. naboru, bez których oferty nie będą rozpatrywane.

e) ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji : ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Zakład Komunikacji Miejskiej w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Mechanik napraw pojazdów samochodowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

8. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zakładu Komunikacji Miejskiej lub przesłać pocztą:

Zakład Komunikacji Miejskiej

Al. 600 lecia 90

96-500 Sochaczew

 

Z dopiskiem „Nabór na stanowisko Mechanik napraw pojazdów samochodowych”

w terminie do 4.01.2022 r.

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do zakładu.

 

Osoby do kontaktu:

Tadeusz Ficzygowski (046) 862-99-27 wew. 108

Monika Lubarska (046) 862-99-27 wew. 106

 

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja o naborze.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.zkm.sochaczew.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie.

 

 Dyrektor

Beata Furman

 

oświadczenie 201221.doc

zgoda na przetwarzanie danych osobowych 201221.doc 

 

 

 

A A A
20.12.2021
godz.08:15
 
kontakt