przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
518745 odwiedzin
Nabór na stanowisko Dyspozytor

Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej ogłasza nabór na stanowisko Dyspozytora w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie

 1. Wymiar etatu: 1/1

2. Liczba stanowisk pracy: 1,

3. Wymagania w stosunku do kandydata:

3.1 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • podstawowa znajomość ustawy o czasie pracy kierowców,
 • umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office,umiejętność organizacji pracy własnej, pracy w zespole oraz koordynowanie działań,
 • samodzielność, skrupulatność, operatywność, asertywność,
 • dyspozycyjność ( praca zmianowa),
 • prawo jazdy kat. D. 

3.2. Wymagania dodatkowe

 

 • znajomość topografii miasta oraz układu komunikacyjnego miasta,
 • znajomość zagadnień związanych z komunikacja miejską.

 

4. Do zadań wykonywanych na ww. stanowisku w szczególności należy:

 • zabezpieczenie osób i autobusów do realizacji rozkładu jazdy,
 • wspólnie z innymi dyspozytorami sporządzanie grafików pracy kierowców autobusów,
 • nadzór nad prawidłowym wykonywaniem czynności kierowców autobusów,
 • nadzór nad osobami wykonującymi pracę w ramach dyżurów,
 • monitorowanie ruchu autobusów,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań kierowców i dyspozytorni,
 • kierowanie, organizowanie oraz nadzór nad pracą kierowców autobusów.
 • według potrzeb czynności zaopatrzenia.

 

5. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w Zakładzie Komunikacji Miejskiej odbywająca się według grafiku, również zmiany nocne.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZKM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

7. Wymagane dokumenty:

 • podpisany życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,
 • podpisany list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia, które umieszczone są na stronie dołączone do ww. naboru, bez których oferty nie będą rozpatrywane.
 • ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.


Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji : ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Zakład Komunikacji Miejskiej w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Dyspozytor, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

8. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zakładu Komunikacji Miejskiej lub przesłać pocztą:

Zakład Komunikacji Miejskiej

Al. 600 lecia 90

96-500 Sochaczew

Z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyspozytor” w terminie do 12.10.2021 r.

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do zakładu.

 

Osoby do kontaktu:

Tadeusz Ficzygowski (046) 862-99-27 wew. 108

Monika Lubarska (046) 862-99-27 wew. 106

 

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja o naborze.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.zkm.sochaczew.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie.

 

Dyrektor

Beata Furman

 

oświadczenie 270921.doc

zgoda na przetwarzanie danych osobowych 270921.doc

A A A
27.09.2021
godz.13:44
 
kontakt