przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
518697 odwiedzin
Nabór na stanowisko- Sprzątaczka

Sochaczew, dnia 27.05.2021 r.

 

Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej ogłasza nabór na stanowisko Sprzątaczka w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie

 

1. Wymiar etatu: 3/4,

 2. Liczba stanowisk pracy: 1,

 3. Wymagania w stosunku do kandydata:

3.1. wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. posiadanie nieposzlakowanej opinii;

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;

 6. wykształcenie co najmniej podstawowe.

3.2. wymagania dodatkowe

 1. mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;

 2. umiejętność dobrej organizacji pracy;

 3. obowiązkowość, rzetelność, dokładność, sumienność, komunikatywność, samodzielność w pracy, dyspozycyjność;

 4. dobra kondycja fizyczna.

 4. Do zadań wykonywanych na ww. stanowisku w szczególności należy:

 1. Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, przejść służbowych, stołówki, szatni i pomieszczeń sanitarnych m.in.:
  - zamiatanie i mycie podłóg,
  - wycieranie kurzu z mebli biurowych, parapetów okiennych,
  - opróżnianie koszy ze śmieci i makulatury,
  - mycie i czyszczenie urządzeń sanitarnych w toaletach,
  - mycie glazury i posadzek w toaletach oraz stołówce,
  - mycie drzwi i lamperii – w miarę potrzeb,
  - mycie okien – w miarę potrzeb,

  - dbanie o czystość wokół zakładu.

 2. Zgłaszanie przełożonym wszelkich awarii i uszkodzeń sprzętu oraz urządzeń powierzonych do sprzątania pomieszczeń Zakładu.

 3. Dbanie o powierzony sprzęt i urządzenia przeznaczone do sprzątania pomieszczeń oraz właściwe przechowywanie i racjonalne zużycie sprzętu oraz środków czystości.

 4. Sprzątanie pomieszczeń po ewentualnych pracach remontowych.

5. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w Zakładzie Komunikacji Miejskiej odbywa się od poniedziałku do piątku.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZKM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

7. Wymagane dokumenty:

a) podpisany życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, nr telefonu kontaktowego i ewentualnie adres e-mail.

b) podpisany list motywacyjny,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) oświadczenia, które umieszczone są na stronie dołączone do ww. naboru, bez których oferty nie będą rozpatrywane.

e) ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji : ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Zakład Komunikacji Miejskiej w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Sprzątaczka, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

8. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zakładu Komunikacji Miejskiej lub przesłać pocztą:

Zakład Komunikacji Miejskiej

Al. 600 lecia 90

96-500 Sochaczew

Z dopiskiem „Nabór na stanowisko Sprzątaczka” w terminie do 10.06.2021 r.

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do zakładu.

 

Osoby do kontaktu:

 

Monika Lubarska (046) 862-99-27 wew. 106

 

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja o naborze.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.zkm.sochaczew.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie.

 

 

 

Dyrektor

Beata Furman

 

oświadczenie 20210527.doc

zgoda na przetwarzanie danych osobowych 20210527.doc

A A A
27.05.2021
godz.08:09
 
kontakt