przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
447502 odwiedzin
Przetarg ofertowy na dostawę asfaltu drogowego
A A A
data publikacji 12-04-2021
termin składania ofert 19-04-2021

 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 2 UST. 1 PKT. 1 USTAWY PZP (ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE DO 130 000zł NETTO) – NA ZADANIE – DOSTAWA ASFALTU DROGOWEGO

 

W dniu 08.04.2021r Dyrektor ZKM Sochaczew zatwierdził uruchomienie postępowania w trybie przetargu ofertowego w przedmiocie wykonania:

 

Dostawa asfaltu drogowego lanego D 35/50 w ilości 11,0t wg PN-EN 12591:2010. Miejsce dostawy: 96-500 Sochaczew ul. Al 600 – lecia 90.

 

Dział Drogowy uruchomił wykonanie zadanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp (zwolnienie przedmiotowe do 130 000zł netto). Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych oraz Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie z dnia 31 grudnia 2020 r.

Ofertę na wykonanie w/w zadania złożył jeden Wykonawca, a mianowicie:

Wykonawca nr 1

POLBIT Krzysztof Bąk Sp. Jawna, 39-217 Grabiny, Grabiny 162D – za kwotę 1 690,00zł/t netto/2 078,70zł/t brutto, łączna wartość dostawy 18 590,00zł netto/22 865,70zł brutto.

 

Komisja w składzie:

 

Ficzygowski Tadeusz - przewodniczący komisji

Orzechowski Kamil - członek komisji

Tomasz Ufa - członek komisji

 

uznała ofertę nr 1 za ważną. W związku z powyższym zamówienie pozyskał wykonawca nr 1 – POLBIT Krzysztof Bąk Sp. Jawna, 39-217 Grabiny, Grabiny 162D

 

 

 

Wyniki wyboru Wykonawcy zatwierdził Dyrektor ZKM Sochaczew w dniu 20.04.2021r

 

 

 

 

PRZETARG OFERTOWY

Data 08 kwiecień 2021 r.

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy- Pzp (zwolnienie przedmiotowe do 130 000 złotych netto).
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Udzielania zamówień publicznych oraz Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie z dnia 31 grudnia 2020 r.

Zamawiający:

Zakład Komunikacji Miejskiej

Ul. Al 600-lecia 90

96-500 Sochaczew

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu ofertowego na dostawę asfaltu drogowego.

Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa asfaltu drogowego lanego D 35/50 w ilości 11,0t wg PN-EN 12591:2010. Miejsce dostawy: 96-500 Sochaczew ul. Al 600 – lecia 90.

 

Rozdział II. Warunki i termin realizacji zamówienia.

Miejscem realizacji dostawy: 96-500 Sochaczew, ul. Al. 600-lecia 90.

Termin realizacji zamówienia:

Do 28.04.2021 r.

 

Rozdział III. Informacja dotycząca składania ofert.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

 3. Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów,

 4. Złożenie jednej ważnej oferty upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy,

 5. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn,

 6. Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja na stronie internetowej Zamawiającego,

 7. Dodatkowych informacji udziela Tomasz Ufa pod numerem telefonu 46-862-99-27 w 107 oraz adres email: drogowy@zkm.sochaczew.pl

 8. Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Rozdział IV. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

 1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i obowiązującymi przepisami,

 2. zapewnią dostawę materiału o parametrach i w terminach zgodnych z określonymi w zapytaniu ofertowym,

 3. posiadają uprawnienia niezbędne do realizacji dostawy,

 4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

 5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w aspekcie określonych w zapytaniu ofertowym warunków płatności za przedmiot zamówienia,

 

Rozdział V. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów :

Najniższa cena – 100%

Rozdział VI. Miejsce i termin składania ofert

 1. Oferty należy składać na jeden z następujących sposobów :

 

- przesłać pocztą na adres Zakład Komunikacji Miejskiej

96-500 Sochaczew

ul. Al. 600-lecia 90

- złożyć osobiście w sekretariacie siedziby firmy,

 

- wysłać e-mailem pod adresem: drogowy@zkm.sochaczew.pl

2. Termin składania ofert upływa w dniu 19 kwietnia 2021 roku o godzinie 10.00.
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu lub złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

Rozdział VII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sochaczewie Al. 600-lecia 90 w dniu 19 kwietnia 2021 r. o godzinie 10.30

 2. Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie www.zkm.sochaczew.pl o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.

 

Rozdział VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

- oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO zgodnie z treścią załącznika nr 2

- oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3

 

Rozdział IX. Sposób rozliczenia i warunki płatności.

 1. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od dostarczenia materiału i po otrzymaniu faktury VAT.

 

Rozdział X. Załączniki.

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy

 

 

Dyrektor ZKM Sochaczew

Beata Furman

 

Załącznik nr 1 do przetargu ofertowego na zakup asfaltu drogowego 120421.doc

Załącznik nr 2 do przetargu ofertowego na zakup asfaltu 120421.docx

Załącznik nr 3 do przetargu ofertowego na zakup asfaltu 120421.doc

Załącznik nr 4 - wzór umowy 120421.doc

 

 

kontakt