przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
447503 odwiedzin
Przetarg ofertowy na sukcesywną dostawę znaków drogowych
A A A
data publikacji 12-04-2021
termin składania ofert 19-04-2021

 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 2 UST. 1 PKT. 1 USTAWY PZP (ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE DO 130 000zł NETTO) – NA ZADANIE – SUKCESYWNA DOSTAWA ZNAKÓW DROGOWYCH

 

W dniu 08.04.2021r Dyrektor ZKM Sochaczew zatwierdził uruchomienie postępowania w trybie przetargu ofertowego w przedmiocie wykonania:

 

Sukcesywna dostawa do naszej siedziby tj. Al 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew, znaków drogowych wraz z uchwytami mocującymi i śrubami wg poniższego wykazu:

Lp.

Opis

Ilość (szt.)

1

Typ „A” - średni – folia typ II

30

2

Typ „A” - mały – folia typ I

20

3

Typ „B” - średni – folia typ II

10

4

Typ „B” - mały – foli typ I

30

5

Typ „C” - mały – folia typ I

30

6

Typ „D” - średni – folia typ II

5

7

Typ „D” - mały – folia typ I

30

8

D-40, D-41

8

9

D-42, D-43

2

10

D-46, D-47

4

11

D-44, D45

8

12

E-17a, E-18a

2

13

F-9

1

14

F-6

1

15

G-1a, G-1b, G-1c, G-1d, G-1e, G-1f

3

16

G-3

1

17

G-4

1

18

T-1

2

19

T-3

2

20

T-6, T-7

2

21

T-21

1

22

T-23b

1

23

T-24

4

24

T-25a, T-25b, T-25c, T-26

3

25

T-27

2

26

T-29

4

27

T-30

8

28

Słupek do wygrodzenia U-12a typu olsztyńskiego

7

29

Wygrodzenie typu olsztyńskiego U-12a

6

30

U-6a, U-6b

4

31

U-6c, U-6d

4

32

U-9a, U-9b

8

33

Słupek U-12c – średnica 120mm

25

34

Słupek U-12b biało-czerwony średnica 60mm

20

35

Łańcuch biało-czerwony długości 2,5m do słupka U-12b

19

36

U-18a – średnica 800mm

2

37

Farba drogowa biała 30kg

1

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostawy poszczególnych w/w materiałów według jego rzeczywistych potrzeb, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych poszczególnych materiałów (zwiększenia lub zmniejszenia) przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie ze złożoną przez Dostawcę ofertą przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej łącznej wartości przedmiotu zamówienia określonej w formularzu ofertowym, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w oparciu o zlecenia cząstkowe składane e-mail.

 

Dział Drogowy uruchomił wykonanie zadanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp (zwolnienie przedmiotowe do 130 000zł netto). Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych oraz Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie z dnia 31 grudnia 2020 r.

Ofertę na wykonanie w/w zadania złożyło dziesięciu Dostawców, a mianowicie:

Dostawca nr 1

DSV Piotr Zaprzalka, Skrzyszów 302, 33-156 Skrzyszów.

Dostawca nr 2

Sklep Drogowy Piotr Zalewski, Józefów, ul. Strużańska 59B, 05-119 Legionowo – za łączną kwotę 23 679,00zł netto/29 125,17zł brutto.

Dostawca nr 3

Tioman Sp. z o.o. SP. K., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice – za łączną kwotę 26 368,00zł netto/32 432,64zł brutto.

Dostawca nr 4

WIMED Sp. z o.o. Sp. K., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów – za łączną kwotę 23 647,00zł netto/29 085,81zł brutto.

Dostawca nr 5

Centrum Techniki Drogowej INBUD Spółka z o.o., ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków – za łączną kwotę 22 339,00zł netto/27 476,97zł brutto.

Dostawca nr 6

Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” SP. z o.o., Ługów 18, 66-200 Świebodzin – za łączną kwotę 22 920,89zł netto/28 192,69zł brutto

Dostawca nr 7

DROG-ZNAK Sabat Sebastian, ul. Podobna 4, 03-532 Warszawa – za łączną kwotę 21 627,00zł netto/26 601,21zł brutto.

Dostawca nr 8

„RAWBUD” – Rawicz Sp. z o.o., Masłowo, ul. Śląska 88, 63-900 Rawicz – za łączną kwotę 28 126,81zł netto/34 595,98zł brutto.

Dostawca nr 9

MONTER BRD Robert Wudarczyk, ul. Glinki 136/5, 85-861 Bydgoszcz – za łączną kwotę 26 268,00zł netto/32 309,64zł brutto.

Dostawca nr 10

ERPLAST SP. z o.o., ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz – za łączną kwotę 24 000,00zł netto/29 520,00zł brutto.

 

Komisja w składzie:

 

Ficzygowski Tadeusz - przewodniczący komisji

Orzechowski Kamil - członek komisji

Tomasz Ufa - członek komisji

 

uznała ofertę nr 1 za nieważną oraz pozostałe oferty za ważne. W związku z powyższym zamówienie pozyskał dostawca nr 7 – DROG-ZNAK Sabat Sebastian, ul. Podobna 4, 03-532 Warszawa. Szczegółowe ceny przedstawia załącznik nr 1.

 

 

 

Wyniki wyboru Wykonawcy zatwierdził Dyrektor ZKM Sochaczew w dniu 27.04.2021r

 

Załącznik nr 1 do protokołu z przetargu na sukcesywną dostawę znaków drogowych.ods

 

 

 

PRZETARG OFERTOWY

Data 08 kwiecień 2021 r.

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy - Pzp (zwolnienie przedmiotowe do 130 000 złotych netto).
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Udzielania zamówień publicznych oraz Zarządzenie Nr 17/2020 Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie z dnia 31 grudnia 2020 r.

Zamawiający:

Zakład Komunikacji Miejskiej

ul. Al 600-lecia 90

96-500 Sochaczew

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu ofertowego na sukcesywną dostawę znaków drogowych.

Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywna dostawa do naszej siedziby tj. Al 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew, znaków drogowych wraz z uchwytami mocującymi i śrubami wg poniższego wykazu:

Lp.

Opis

Ilość (szt.)

1

Typ „A” - średni – folia typ II

30

2

Typ „A” - mały – folia typ I

20

3

Typ „B” - średni – folia typ II

10

4

Typ „B” - mały – foli typ I

30

5

Typ „C” - mały – folia typ I

30

6

Typ „D” - średni – folia typ II

5

7

Typ „D” - mały – folia typ I

30

8

D-40, D-41

8

9

D-42, D-43

2

10

D-46, D-47

4

11

D-44, D45

8

12

E-17a, E-18a

2

13

F-9

1

14

F-6

1

15

G-1a, G-1b, G-1c, G-1d, G-1e, G-1f

3

16

G-3

1

17

G-4

1

18

T-1

2

19

T-3

2

20

T-6, T-7

2

21

T-21

1

22

T-23b

1

23

T-24

4

24

T-25a, T-25b, T-25c, T-26

3

25

T-27

2

26

T-29

4

27

T-30

8

28

Słupek do wygrodzenia U-12a typu olsztyńskiego

7

29

Wygrodzenie typu olsztyńskiego U-12a

6

30

U-6a, U-6b

4

31

U-6c, U-6d

4

32

U-9a, U-9b

8

33

Słupek U-12c – średnica 120mm

25

34

Słupek U-12b biało-czerwony średnica 60mm

20

35

Łańcuch biało-czerwony długości 2,5m do słupka U-12b

19

36

U-18a – średnica 800mm

2

37

Farba drogowa biała 30kg

1

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostawy poszczególnych w/w materiałów według jego rzeczywistych potrzeb, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych poszczególnych materiałów (zwiększenia lub zmniejszenia) przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie ze złożoną przez Dostawcę ofertą przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej łącznej wartości przedmiotu zamówienia określonej w formularzu ofertowym, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w oparciu o zlecenia cząstkowe składane e-mail.

 

Rozdział II. Warunki i termin realizacji zamówienia.

Miejsce realizacji zamówienia:

96-500 Sochaczew, ul. Al. 600-lecia 90.

Termin realizacji zamówienia:

Sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego do końca 2021 roku.

 

Rozdział III. Informacja dotycząca składania ofert.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

 3. Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów,

 4. Złożenie jednej ważnej oferty upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru Dostawcy,

 5. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn,

 6. Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja na stronie internetowej Zamawiającego,

 7. Dodatkowych informacji udziela Tomasz Ufa pod numerem telefonu 46-862-99-27 w 107 oraz adres email: drogowy@zkm.sochaczew.pl

 8. Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Rozdział IV. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

 1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i obowiązującymi przepisami,

 2. zapewnią dostawę materiałów o parametrach i w terminach zgodnych z określonymi w zapytaniu ofertowym,

 3. posiadają uprawnienia niezbędne do realizacji dostawy,

 4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

 5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w aspekcie określonych w zapytaniu ofertowym warunków płatności za przedmiot zamówienia.

 

Rozdział V. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów :

Najniższa cena – 100%

 

Rozdział VI. Miejsce i termin składania ofert

 1. Oferty należy składać na jeden z następujących sposobów :

- przesłać pocztą na adres Zakład Komunikacji Miejskiej

96-500 Sochaczew

ul. Al. 600-lecia 90

- złożyć osobiście w sekretariacie siedziby firmy,

- wysłać e-mailem pod adresem: drogowy@zkm.sochaczew.pl

2. Termin składania ofert upływa w dniu 19 kwietnia 2021 roku o godzinie 10.00.
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu lub złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

Rozdział VII. Dokumenty składane przez Dostawcę wraz z ofertą

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu

 2. Wykaz punktów handlowych

 

Rozdział VIII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sochaczewie Al. 600-lecia 90 w dniu 19 kwietnia 2021 r. o godzinie 10.30

2. Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie www.zkm.sochaczew.pl o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.

 

Rozdział IX. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

- oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO zgodnie z treścią załącznika nr 2

- oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu –
załącznik nr 3

 

Rozdział X. Sposób rozliczenia i warunki płatności.

1. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od dostarczenia materiałów i po otrzymaniu faktury VAT.

 

Rozdział XI. Załączniki.

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Dostawcy w zakresie RODO

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Dostawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

 

 

Dyrektor ZKM Sochaczew

Beata Furman

 

Załącznik nr 1 do przetargu ofertowego na sukcesywną dostawę znaków drogowych 120421.doc

Załącznik nr 2 do przetargu ofertowego na sukcesywną dostawą znaków drogowych 120421.docx

Załącznik nr 3 do przetargu ofertowego na sukcesywną dostawę znaków drogowych 120421.doc

Załącznik nr 4 do przetargu ofertowego na sukcesywną dostawę znaków drogowych 120421.doc

Załącznik nr 5 - wzór umowy na sykcesywną dostawę znaków drogowych 120421.doc

kontakt