przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
447507 odwiedzin
Przetarg ofertowy na sukcesywną dostawę materiałów budowlanych do prowadzenia prac drogowych
A A A
data publikacji 31-03-2021
termin składania ofert 07-04-2021

 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 2 UST. 1 PKT. 1 USTAWY PZP (ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE DO 130 000zł netto) – NA ZADANIE – SUKCESYWANA DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.

 

 

W dniu 29.03.2021r Dyrektor ZKM Sochaczew zatwierdził uruchomienie postępowania w trybie przetargu ofertowego w przedmiocie wykonania:

Sukcesywna dostawa do naszej siedziby tj. Al 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew, materiałów budowlanych przeznaczonych do prowadzenia prac drogowych realizowanych przez dział drogowy w 2021roku:

 1. Krawężnik betonowy szary 15x30x100 – 50szt

 2. Krawężnik betonowy najazdowy szary 15x22x100 – 10szt

 3. Obrzeże betonowe szare 6x20x100 – 800szt

 4. Obrzeże betonowe szare 8x30x100 – 100szt

 5. Płytka chodnikowa 50x50x7 – 200szt

 6. Kostka betonowa HOLAND 10x20x6 szara lub czerwona – 500,0m²

 7. Kostka betonowa HOLAND 10x20x8 szara lub czerwona – 300,0m²

 8. Cement II/B-M V-LL 32,5R – 10 ton

 9. Piasek sortowany – 665,0 ton

 10. Piasek pospółka (pod kostkę betonową) – 245,0 ton

 11. Tłuczeń dolomitowy o frakcji 0-31,5 mm – 300,0 ton

 12. Grys bazaltowy o frakcji 2–5 mm – 20,0 ton

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostawy poszczególnych w/w materiałów według jego rzeczywistych potrzeb, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych poszczególnych materiałów (zwiększenia lub zmniejszenia) przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie ze złożoną przez Dostawcę ofertą przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej łącznej wartości przedmiotu zamówienia określonej w formularzu ofertowym, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w oparciu o zlecenia cząstkowe składane telefonicznie (SMS) lub e-mail.

Dostawca musi dysponować minimum jednym punktem handlowym, zapewniającym w przypadku awarii możliwość odbioru niezbędnych materiałów osobiście przez przedstawiciela Zamawiającego, zlokalizowanym na terenie miasta Sochaczew lub w odległości 10km od granic miasta Sochaczew.

Dział Drogowy uruchomił wykonanie zadania zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp (zwolnienie przedmiotowe do 130 000zł netto). Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych oraz Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie z dnia 31 grudnia 2020 r.Oferty na wykonanie w/w zadania złożył jeden Dostawca, a mianowicie:

Dostawca nr 1

Przedsiębiorstwo Handlowe „KRUSZ GARDEN” Krzysztof Pyrak, Kuznocin 80A, 96- 500 SochaczewLp.

Nazwa materiału

Ilość

Jedn. miary

Cena jednostkowa netto (PLN)

Wartość netto (PLN)

Wartość brutto (PLN)

1

Krawężnik betonowy szary 15x30x100

50

szt.

22,00

1 100,00

1 353,00

2

Krawężnik betonowy najazdowy szary 15x22x100

10

szt.

31,00

310,00

381,30

3

Obrzeże betonowe szare 6x20x100

800

szt.

8,70

6 960,00

8 560,80

4

Obrzeże betonowe szare 8x30x100

100

szt.

13,50

1 350,00

1 660,50

5

Płytka chodnikowa 50x50x7

200

szt.

8,50

1 700,00

2 091,00

6

Kostka bet. HOLAND 10x20x6 szara lub czerwona

500

28,00

14 000,00

17 220,00

7

Kostka bet. HOLAND 10x20x8 szara lub czerwona

300

29,50

8 850,00

10 885,50

8

Cement II/B-M V-LL 32,5R

10

tona

357,72

3 577,20

4 399,96

9

Piasek sortowany

665

tona

30,00

19 950,00

24 538,50

10

Piasek pospółka (pod kostkę betonową)

245

tona

29,00

7 105,00

8 739,15

11

Tłuczeń dolomitowy o frakcji 0-31,5 mm

300

tona

73,00

21 900,00

26 937,00

12

Grys bazaltowy o frakcji 2 – 5 mm

20

tona

158,00

3 160,00

3 886,80

RAZEM (maksymalna wartość zamówienia)

89 962,20

110 653,51

 

Komisja w składzie:

 

Ficzygowski Tadeusz - przewodniczący komisji

Orzechowski Kamil - członek komisji

Tomasz Ufa - członek komisji

 

uznała ofertę nr 1 za ważną. W związku z powyższym zamówienie pozyskał Dostawca nr 1 – Przedsiębiorstwo Handlowe ‘KRUSZ GARDEN” Krzysztof Pyrak, Kuznocin 80A, 96-500 Sochaczew

 

 

 

 

Wyniki wyboru Dostawcy zatwierdził Dyrektor ZKM Sochaczew w dniu 07.04.2021r

 

 

 

 

 

 

PRZETARG OFERTOWY                                                                           Data 30 marzec 2021 r.

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy - Pzp (zwolnienie przedmiotowe do 130 000 złotych netto).
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Udzielania zamówień publicznych oraz Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie z dnia 31 grudnia 2020 r.

Zamawiający:

Zakład Komunikacji Miejskiej

Ul. Al 600-lecia 90

96-500 Sochaczew

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu ofertowego na sukcesywną dostawę materiałów budowlanych.

Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywna dostawa do naszej siedziby tj: Al 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew, materiałów budowlanych przeznaczonych do prowadzenia prac drogowych realizowanych przez dział drogowy w 2021roku:

 1. Krawężnik betonowy szary 15x30x100 – 50szt

 2. Krawężnik betonowy najazdowy szary 15x22x100 – 10szt

 3. Obrzeże betonowe szare 6x20x100 – 800szt

 4. Obrzeże betonowe szare 8x30x100 – 100szt

 5. Płytka chodnikowa 50x50x7 – 200szt

 6. Kostka betonowa HOLAND 10x20x6 szara lub czerwona – 500,0m²

 7. Kostka betonowa HOLAND 10x20x8 szara lub czerwona – 300,0m²

 8. Cement II/B-M V-LL 32,5R – 10,0 ton

 9. Piasek sortowany – 665,0 ton

 10. Piasek pospółka (pod kostkę betonową) – 245,0 ton

 11. Tłuczeń dolomitowy o frakcji 0-31,5 mm – 300,0 ton

 12. Grys bazaltowy o frakcji 2–5 mm – 20,0 ton

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostawy poszczególnych w/w materiałów według jego rzeczywistych potrzeb, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych poszczególnych materiałów (zwiększenia lub zmniejszenia) przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie ze złożoną przez Dostawcę ofertą przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej łącznej wartości przedmiotu zamówienia określonej w formularzu ofertowym, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w oparciu o zlecenia cząstkowe składane telefonicznie (SMS) lub e-mail.

Dostawca musi dysponować minimum jednym punktem handlowym, zapewniającym w przypadku awarii możliwość odbioru niezbędnych materiałów osobiście przez przedstawiciela Zamawiającego, zlokalizowanym na terenie miasta Sochaczew lub w odległości 10km od granic miasta Sochaczew.

 

Rozdział II. Warunki i termin realizacji zamówienia.

Miejsce realizacji zamówienia:

96-500 Sochaczew, ul. Al. 600-lecia 90.

Termin realizacji zamówienia:

Sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego do końca 2021 roku, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania zamówienia.

 

 

Rozdział III. Informacja dotycząca składania ofert.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

 3. Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów,

 4. Złożenie jednej ważnej oferty upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru Dostawcy,

 5. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn,

 6. Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja na stronie internetowej Zamawiającego,

 7. Dodatkowych informacji udziela Tomasz Ufa pod numerem telefonu 46-862-99-27 w 107 oraz adres email: drogowy@zkm.sochaczew.pl

 8. Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Rozdział IV. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

 1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i obowiązującymi przepisami,

 2. zapewnią dostawę materiałów o parametrach i w terminach zgodnych z określonymi w zapytaniu ofertowym,

 3. posiadają uprawnienia niezbędne do realizacji dostawy,

 4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek jeżeli Dostawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jednym punktem handlowym zlokalizowanym na terenie miasta Sochaczew lub w odległości do 10km od granic miasta Sochaczew,

 5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w aspekcie określonych w zapytaniu ofertowym warunków płatności za przedmiot zamówienia.

 

Rozdział V. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów :

Najniższa cena – 100%

 

Rozdział VI. Miejsce i termin składania ofert

 1. Oferty należy składać na jeden z następujących sposobów :

- przesłać pocztą na adres Zakład Komunikacji Miejskiej

96-500 Sochaczew

ul. Al. 600-lecia 90

- złożyć osobiście w sekretariacie siedziby firmy,

- wysłać e-mailem pod adresem: drogowy@zkm.sochaczew.pl

2. Termin składania ofert upływa w dniu 07 kwietnia 2021 roku o godzinie 10.00.
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu lub złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

Rozdział VII. Dokumenty składane przez Dostawcę wraz z ofertą

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu

 2. Wykaz punktów handlowych

 

Rozdział VIII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sochaczewie Al. 600-lecia 90 w dniu 07 kwietnia 2021 r. o godzinie 10.30

2. Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie www.zkm.sochaczew.pl o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.

 

Rozdział IX. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

- oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO zgodnie z treścią załącznika nr 2

- oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu –
załącznik nr 3

- wykaz punktów handlowych – załącznik nr 6

 

Rozdział X. Sposób rozliczenia i warunki płatności.

1. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od dostarczenia materiałów i po otrzymaniu faktury VAT.

 

Rozdział XI. Załączniki.

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna RODO.doc

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Dostawcy w zakresie RODO.docx

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Dostawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 5 - wzór umowy na sykcesywną dostawę materiałów budowlanych.doc

Załącznik nr 6 do przetargu ofertowego na sukcesywną dostawę materiałów budowlanych-1.docx

 

 

Dyrektor ZKM Sochaczew

Beata Furman

kontakt