przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
447511 odwiedzin
Przetarg ofertowy na dostawę posypywarki
A A A
data publikacji 08-02-2021
termin składania ofert 15-02-2021

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 2 UST. 1 PKT. 1 CONTRARIO USTAWY PZP (ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE DO 130 000zł NETTO) – NA ZADANIE – DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ POSYPYWARKI

 

 

W dniu 08.02.2021r Dyrektor ZKM Sochaczew zatwierdził uruchomienie postępowania w trybie przetargu ofertowego w przedmiocie wykonania:

 

Dostawa do naszej siedziby tj: ul. Al 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew – fabrycznie nowej posypywarki samozaładowczej montowanej do ciągnika rolniczego (Zetor Major 80). Przystosowanej do pracy z różnymi materiałami jak np.: Sól drogowa, mieszanka piasku z solą drogową lub sam piach. Wyposażaną w urządzenie rozbrylające z możliwością ustawienia dozowania sypanego materiału. Posiadającą możliwość szybkiego opróżnienia zasobnika. Minimalna szerokość pracy 1,8m, minimalna pojemność zasobnika 1,0m³.

 

Dział Drogowy uruchomił wykonanie zadanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 contrario ustawy Pzp (zwolnienie przedmiotowe do 130 000zł netto). Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych oraz Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie z dnia 31 grudnia 2020 r.Oferty na wykonanie w/w zadania złożyło pięciu Wykonawców, a mianowicie:Wykonawca nr 1

Przedsiębiorstwo „ROLMECH” Sp. z o.o., ul. Pułtuska 41b, 09-100 Płońsk, Oddział Błonie ul. Sochaczewska 64c, 05-870 Błonie – piaskarka samozaładowcza PS200 za kwotę 11 500,00zł netto /14 145,00zł brutto.

Wykonawca nr 2

OZAMET Sp. z o.o., ul. Lipowa 61, 11-042 Jonkowo – posypywarka OZKA - za kwotę 12 000,00zł netto / 14 760,00zł brutto.

Wykonawca nr 3

POL-AGRA” Sp. j. J. Korneluk, T. Rzeszowski, ul. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk – posypywarka samozaładowcza PS200 - za kwotę 12 000,00zł netto / 14 760,00zł brutto.

Wykonawca nr 4

„Hary i Janson Sp. j. Janson Włoch, ul. Tadeusza Kościuszki 48/2, 44-100 Gliwice – posypywarka Trejon Optimal Sp 1000 - za kwotę 24 000,00zł netto / 29 520,00zł brutto.

Wykonawca nr 5

4SEASONSTECH Sp. z o.o., Nowe Zduny 82a, 99-400 Zduny – posypywarka samozaładowcza PS200 - za kwotę 11 800,00zł netto / 14 514,00zł brutto. 

Komisja w składzie:

 

Ficzygowski Tadeusz - przewodniczący komisji

Orzechowski Kamil - członek komisji

Tomasz Ufa - członek komisji

 

uznała wszystkie oferty za ważne. W związku z powyższym zamówienie pozyskał wykonawca nr 1 – Przedsiębiorstwo „ROLMECH” Sp. z o.o., ul. Pułtuska 41b, 09-100 Płońsk, Oddział Błonie ul. Sochaczewska 64c, 05-870 Błonie

 

 

Wyniki wyboru Wykonawcy zatwierdził Dyrektor ZKM Sochaczew w dniu 15.02.2021r

 

 

 

 

 

 

PRZETARG OFERTOWY

Data 08 luty 2021 r.

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 contrario ustawy- Pzp (zwolnienie przedmiotowe do 130 000 złotych netto).
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Udzielania zamówień publicznych oraz Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie z dnia 31 grudnia 2020 r.

Zamawiający:

Gmina Miasto Sochaczew
ul. 1-go Maja 16

96-500 Sochaczew

NIP: 837-16-91-451

Zakład Komunikacji Miejskiej

Ul. Al 600-lecia 90

96-500 Sochaczew

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu ofertowego na dostawę posypywarki.

Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa do naszej siedziby tj: ul. Al 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew – fabrycznie nowej posypywarki samozaładowczej montowanej do ciągnika rolniczego (Zetor Major 80). Przystosowanej do pracy z różnymi materiałami jak np.: Sól drogowa, mieszanka piasku z solą drogową lub sam piach. Wyposażaną w urządzenie rozbrylające z możliwością ustawienia dozowania sypanego materiału. Posiadającą możliwość szybkiego opróżnienia zasobnika. Minimalna szerokość pracy 1,8m, minimalna pojemność zasobnika 1,0m³.

Rozdział II. Warunki i termin realizacji zamówienia.

Miejscem realizacji dostawy: 96-500 Sochaczew, ul. Al. 600-lecia 90.

Termin realizacji zamówienia:

Do 22.02.2021 r.

Rozdział III. Informacja dotycząca składania ofert.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

 3. Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów,

 4. Złożenie jednej ważnej oferty upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy,

 5. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn,

 6. Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja na stronie internetowej Zamawiającego,

 7. Dodatkowych informacji udziela Tomasz Ufa pod numerem telefonu 46-862-99-27 w 107 oraz adres email: drogowy@zkm.sochaczew.pl

 8. Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Rozdział IV. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

 1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i obowiązującymi przepisami,

 2. zapewnią dostawę materiału o parametrach i w terminach zgodnych z określonymi w zapytaniu ofertowym,

 3. posiadają uprawnienia niezbędne do realizacji dostawy,

 4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

 5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w aspekcie określonych w zapytaniu ofertowym warunków płatności za przedmiot zamówienia,

Rozdział V. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów :

Najniższa cena – 100%

Rozdział VI. Miejsce i termin składania ofert

 

 1. Oferty należy składać na jeden z następujących sposobów :

 

- przesłać pocztą na adres Zakład Komunikacji Miejskiej

96-500 Sochaczew

ul. Al. 600-lecia 90

- złożyć osobiście w sekretariacie siedziby firmy,

 

- wysłać e-mailem pod adresem: drogowy@zkm.sochaczew.pl

2. Termin składania ofert upływa w dniu 15 luty 2021 roku o godzinie 10.00.
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu lub złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Rozdział VII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sochaczewie Al. 600-lecia 90 w dniu 15 luty 2021 r. o godzinie 10.30

 2. Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie www.zkm.sochaczew.pl o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.

Rozdział VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

- oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO zgodnie z treścią załącznika nr 2

- oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3

 

Rozdział IX. Sposób rozliczenia i warunki płatności.

 1. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od dostarczenia materiału i po otrzymaniu faktury VAT.

Rozdział X. Załączniki.

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy

 

 

Dyrektor ZKM Sochaczew

Beata Furman

 


Załącznik nr 1 do przetargu ofertowego na zakup posypywarki 20210208.doc

Załącznik nr 2 do przetargu ofertowego na zakup posypywarki20200208.docx

Załącznik nr 3 do przetargu ofertowego na zakup posypywarki20210208.doc

 kontakt