przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
447502 odwiedzin
Przetarg ofertowy na sukcesywną dostawę soli drogowej
A A A
data publikacji 05-02-2021
termin składania ofert 12-04-2021

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 2 UST. 1 PKT. 1 CONTRARIO USTAWY PZP (ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE DO 130 000zł NETTO) – NA ZADANIE – DOSTAWA SOLI DROGOWEJ

 

 

W dniu 05.02.2021r Dyrektor ZKM Sochaczew zatwierdził uruchomienie postępowania w trybie przetargu ofertowego w przedmiocie wykonania:

 

Sukcesywna dostawa do naszej siedziby tj. ul. AL. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew - soli drogowej niezbrylającej, luzem, gatunek DR sort. NN, luzem, zgodnej z normą PN-C-84081-1-K-DR-NN oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. Nr 230. poz. 1960), w ilości do ok. 200 ton, do sporządzania mieszanek dla potrzeb zimowego utrzymania dróg miejskich w Sochaczewie w sezonie zimowym 2021.

Dział Drogowy uruchomił wykonanie zadanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 contrario ustawy Pzp (zwolnienie przedmiotowe do 130 000zł netto). Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych oraz Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie z dnia 31 grudnia 2020 r.Oferty na wykonanie w/w zadania złożyło dwóch Wykonawców, a mianowicie:Wykonawca nr 1

Handlog Sp. z o.o., ul. Wojkowicka 2, 41-250 Czeladź – pył solny gat. 1 za kwotę 219,00zł/t netto – oferta nie spełnia wymogów przetargu ofertowego.

Wykonawca nr 2

BEST-CHEM Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Jerzy Jacek Apka w spadku, ul. Inżynierska 32, 96-500 Sochaczew – sól drogowa - za kwotę 380,00zł/t netto/467,40zł/t brutto – oferta spełnia wymogów przetargu ofertowego.

 

Komisja w składzie:

 

Ficzygowski Tadeusz - przewodniczący komisji

Orzechowski Kamil - członek komisji

Tomasz Ufa - członek komisji

 

uznała ofertę nr 1 za nieważną oraz ofertę nr 2 za ważną. W związku z powyższym zamówienie pozyskał wykonawca nr 2 – BEST-CHEM Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Jerzy Jacek Apka w spadku, ul. Inżynierska 32, 96-500 Sochaczew

 

 

Wyniki wyboru Wykonawcy zatwierdził Dyrektor ZKM Sochaczew w dniu 12.02.2021r

 

 

 

 

 

PRZETARG OFERTOWY

Data 05 luty 2021 r.

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 contrario ustawy- Pzp (zwolnienie przedmiotowe do 130 000 złotych netto).
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Udzielania zamówień publicznych oraz Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie z dnia 31 grudnia 2020 r.

Zamawiający:

Gmina Miasto Sochaczew
ul. 1-go Maja 16

96-500 Sochaczew

NIP: 837-16-91-451

Zakład Komunikacji Miejskiej

Ul. Al 600-lecia 90

96-500 Sochaczew

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu ofertowego na sukcesywną dostawę soli drogowej.

Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywna dostawa do naszej siedziby tj. ul. AL. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew - soli drogowej niezbrylającej, luzem, gatunek DR sort. NN, luzem, zgodnej z normą PN-C-84081-1-K-DR-NN oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. Nr 230. poz. 1960), w ilości do ok. 200 ton, do sporządzania mieszanek dla potrzeb zimowego utrzymania dróg miejskich w Sochaczewie w sezonie zimowym 2021.

Rozdział II. Warunki i termin realizacji zamówienia.

Miejscem realizacji zamówienia: 96-500 Sochaczew, ul. Al. 600-lecia 90.

Termin realizacji zamówienia:

Pierwsza dostawa w ilości ok. 100,0 ton do 18.02.2021r

Pozostała ilość zgłaszana będzie sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.

Rozdział III. Informacja dotycząca składania ofert.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

 3. Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów,

 4. Złożenie jednej ważnej oferty upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy,

 5. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn,

 6. Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja na stronie internetowej Zamawiającego,

 7. Określony przez Zamawiającego zakres dostawy może zostać zmniejszony przez Zamawiającego w zależności od jego potrzeb, wynikających z panujących warunków atmosferycznych, bądź w zależności od posiadanych środków finansowych. Płatność nastąpi za faktycznie wykonane dostawy. Nie wykorzystanie całego zakresu zamówienia z braku potrzeb lub braku środków finansowych nie podlega żadnym dodatkowym opłatom ani nie powoduje żadnych roszczeń Wykonawcy

 8. Dodatkowych informacji udziela Tomasz Ufa pod numerem telefonu 46-862-99-27 w 107 oraz adres email: drogowy@zkm.sochaczew.pl

 9. Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Rozdział IV. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

 1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i obowiązującymi przepisami,

 2. zapewnią dostawę materiału o parametrach i w terminach zgodnych z określonymi w zapytaniu ofertowym,

 3. posiadają uprawnienia niezbędne do realizacji dostawy,

 4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

 5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w aspekcie określonych w zapytaniu ofertowym warunków płatności za przedmiot zamówienia,

Rozdział V. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów :

Najniższa cena – 100%

Rozdział VI. Miejsce i termin składania ofert

 

 1. Oferty należy składać na jeden z następujących sposobów :

 

- przesłać pocztą na adres Zakład Komunikacji Miejskiej

96-500 Sochaczew

ul. Al. 600-lecia 90

- złożyć osobiście w sekretariacie siedziby firmy,

 

- wysłać e-mailem pod adresem: drogowy@zkm.sochaczew.pl

2. Termin składania ofert upływa w dniu 12 luty 2021 roku o godzinie 10.00.
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu lub złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Rozdział VII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sochaczewie Al. 600-lecia 90 w dniu 12 luty 2021 r. o godzinie 10.30

 2. Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie www.zkm.sochaczew.pl o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.

Rozdział VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

- oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO zgodnie z treścią załącznika nr 2

- oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3

 

Rozdział IX. Sposób rozliczenia i warunki płatności.

 1. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od dostarczenia materiału i po otrzymaniu faktury VAT.

Rozdział X. Załączniki.

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy

 

 

Dyrektor ZKM Sochaczew

Beata Furman

 


Załącznik nr 3

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

w trybie art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych

 

 

Składając ofertę w przetargu na wykonanie robót elektrycznych w budynkach: administracyjno-warsztatowo-socjalnym oraz garażowo-warsztatowym Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie przy ul. Al. 600-lecia 90

zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym przetargu

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

 

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

……………………................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią)

 

 

 Załącznik nr 1 do przetargu ofertowego na dostawę soli drogowej20210205.doc

Załącznik nr 2 do przetargu ofertowego na dostawą soli drogowej20210205.docx

Załącznik nr 3 do przetargu ofertowego na dostawę soli drogowej20210205.doc

kontakt