przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
447512 odwiedzin
Przetarg ofertowy na sukcesywną dostawę olejów silnikowych, smarów i płynów eksploatacyjnych
A A A
data publikacji 21-12-2020
termin składania ofert 31-12-2020

 

 

Sochaczew 05.01.2021 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Dotyczy: postępowania na „Sukcesywna dostawa olejów silnikowych, smarów i płynów eksploatacyjnych” na potrzeby Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania, informuję, że wybrana została oferta firmy:

 

ED-OIL Edward Pochrebiennik

ul. Bukietowa 15 lok. 28

02-650 Warszawa

wartość oferty 15 336,87 PLN brutto

(słownie: piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych 87/100).

 

Jest to oferta z najniższą ceną za dostawę.

 

Wynik wyboru Wykonawcy zatwierdził Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie w dniu 05.01.2021 r.

 

 Dyrektor

 Beata Furman

 

 


 

Sochaczew 31.12.2020 r.

 

 Protokół z postępowania w trybie przetargu ofertowego na „Sukcesywna dostawa olejów silnikowych, smarów i płynów eksploatacyjnych na potrzeby Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie”

 

 W dniu 21 grudnia 2020 roku Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej zatwierdził uruchomienie postępowania w trybie przetargu ofertowego na sukcesywną dostawę olejów silnikowych, smarów i płynów eksploatacyjnych.

Dział Eksploatacji i Utrzymania Ruchu uruchomił wykonanie zadania zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej z dnia 20 maja 2015 r.

 

Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie przeznaczył w budżecie na realizację zadania kwotę w wysokości 22 140,00 PLN brutto

 

Oferty na dostawę olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych

złożyli następujący Oferenci :

 Oferent nr 1

WOJAM Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 9/36

05-300 Mińsk Mazowiecki

wartość oferty 18 470,91 PLN brutto

 

Oferent nr 2

TOM-AUTO Tomasz Dąbrowa

ul. Działkowa 89/2

05-808 Parzniew

wartość oferty 16 585,19 PLN brutto

 

Oferent nr 3

GLIKOL.COM Tadeusz Pytko

ul. Mikołowska 31

41-400 Mysłowice

wartość oferty 16 288,89 PLN brutto

 

Oferent nr 4

SPECOL Sp. z o.o.

ul. Kluczborska 31

41-508 Chorzów

wartość oferty 19 582,95 PLN brutto

 

 Oferent nr 5

 

PHU OLMAX S.J. J. Sawińska M. Klepacz

ul. Niciarniana 45

92-320 Łódź

wartość oferty 16 827,63 PLN brutto

 

Oferent nr 6

ED-OIL Edward Pochrebiennik

ul. Bukietowa 15 lok. 28

02-650 Warszawa

wartość oferty 15 336,87 PLN brutto

 

Oferent nr 7

ATA S.C.

ul. Obrońców Helu 14

09-410 Płock

wartość oferty 16377,45 PLN brutto

 

Komisja w składzie:

 

Ficzygowski Tadeusz - przewodniczący komisji

Ufa Tomasz - członek komisji

Orzechowski Kamil - członek komisji

 

- po sprawdzeniu wszystkich nadesłanych ofert, komisja stwierdziła że wszystkie spełniają warunki ujęte w specyfikacji przetargu ofertowego.

 

 

 


 

PRZETARG OFERTOWY

Data 21 grudzień 2020 r.

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 Ustawy- Pzp
(zwolnienie przedmiotowe do 30 000 EURO)
- postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Udzielania zamówień publicznych w ZKM w Sochaczewie.

Zamawiający:

Zakład Komunikacji Miejskiej

Ul. Al 600-lecia 90

96-500 Sochaczew

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu ofertowego na sukcesywną dostawę olejów silnikowych, smarów i płynów eksploatacyjnych

 

Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa olejów silnikowych, smarów i płynów eksploatacyjnych na potrzeby Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie przy ul. Al. 600-lecia 90, w łącznych ilościach.

 1. Olej silnikowy 10W40 – 200 l. (beczka 200 l.)

 2. Olej silnikowy 15W40 – 200 l. (beczka 200 l.)

 3. Olej przekładniowy ATF II – 200 l. (beczka 200 l.)

 4. Olej przekładniowy ATF III – 200 l. (beczka 200 l.)

 5. Olej 15W40 – 200 l. (opakowanie 20 l.)

 6. Smar do łożysk i piast – 20 kg. (opakowanie 10 kg.)

 7. Smar do centralnego smarowania – 50 kg. ( opakowania 10 kg.)

 8. Płyn AdBlue – 1500 l. (opakowanie 10 l.)

 9. Płyn do chłodnic (koncentrat) – 400 l. (beczka 200 l.)

 10. Płyn do spryskiwaczy letni/zimowy – 100 l. (opakowanie 5 l.)

 11. Woda demineralizowana – 300 l. (opakowanie 5 l.)

 

Powyższe ilości są ilościami szacowanymi maksymalnymi na podstawie dotychczasowego i szacowanego przyszłego zużycia.

Opis wraz ilościami wymieniony w załączniku nr 4 do ogłoszenia.

Do każdej dostawy musi być dołączona dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymogów jakościowych (atesty, aprobaty, orzeczenia laboratoryjne itp.).

Dostawy towaru realizowane w dni robocze w godz. 700-1500 transportem Dostawcy na jego koszt po uprzednim zgłoszeniu zamówienia e-mailem lub telefonicznie.

Rozdział II. Warunki i termin realizacji zamówienia.

Miejsce wykonania zamówienia:

Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie przy ul. Al. 600-lecia 90.

Dostawy będą realizowane: 01.01.2021 – 31.12.2021

Rozdział III. Informacja dotycząca składania ofert.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

 3. Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów,

 4. Złożenie jednej ważnej oferty upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy,

 5. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn,

 6. Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja na stronie internetowej Zamawiającego.

 7. Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Zieliński pod numerem telefonu 46-862-99-27 w 108 oraz adres email: zaopatrzenie@zkm.sochaczew.pl

 8. Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Rozdział IV. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

 1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i obowiązującymi przepisami,

 2. dostarczą zamawiany produkt zgodny z obowiązującymi normami i warunkami bezpieczeństwa,

 3. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,

 4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

 5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w aspekcie określonych w zapytaniu ofertowym warunków płatności za przedmiot zamówienia,

 

Rozdział V. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów :

Najniższa cena – 100 %

Rozdział VI. Miejsce i termin składania ofert

 

 1. Oferty należy składać na jeden z następujących sposobów :

- przesłać pocztą na adres Zakład Komunikacji Miejskiej

96-500 Sochaczew ul. Al. 600-lecia 90

- złożyć osobiście w sekretariacie siedziby firmy,

- wysłać e-mailem pod adresem: eksploatacja@zkm.sochaczew.pl

2. Termin składania ofert upływa 31 grudnia 2020 roku o godzinie 10.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu lub złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Rozdział VII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi 31 grudnia 2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego w Sochaczewie Al. 600-lecia 90 w

 2. Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie www.zkm.sochaczew.pl informację o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.

Rozdział VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

 

Oferta powinna:

- być opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

- oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO zgodnie z treścią załącznika nr 2

- oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3

Rozdział IX. Sposób rozliczenia i warunki płatności.

 

 1. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 21 dni po otrzymaniu faktury VAT.

Rozdział X. Załączniki.

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy

 

 

 

 

Dyrektor ZKM Sochaczew

 

Beata Furman

 

Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna rodo 20201221.doc

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy w zakresie rodo 20201221.doc

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy 20201221.doc

Załącznik nr 4 Formularz ofertowy 20201221.doc

Załącznik nr 5 Wzór umowy - oleje 20201221.doc

Zapytania do przetargu - oleje 231220.doc

kontakt