przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
447505 odwiedzin
Przetarg ofertowy na wykonanie i dostawę pomostu jezdnego do napraw autobusów elektrycznych
A A A
data publikacji 15-12-2020
termin składania ofert 29-12-2020

Sochaczew 30.12.2020 r.

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Dotyczy: postępowania na wykonanie i dostawę pomostu jezdnego do napraw autobusów elektrycznych Zakładu Komunikacji Miejskiej

w Sochaczewie

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania, informuję, że wybrana została oferta firmy:

KRAUSE Sp. z o.o.

ul. Stalowa 10

58-100 Świdnica

 • oferująca kwotę 16 950,63 PLN brutto

(słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 63/100).

 

Jest to oferta z najniższą ceną za wykonanie i dostawę podestu.

 

Wynik wyboru Wykonawcy zatwierdził Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie w dniu 30.12.2020 r.

 

 Dyrektor

 

Beata Furman

 


 

Sochaczew 29.12.2020 r.


Protokół z postępowania w trybie przetargu ofertowego na „Wykonanie i dostawę pomostu jezdnego przeznaczonego do napraw

autobusów elektrycznych”.

 

W dniu 15 grudnia 2020 roku Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej zatwierdził uruchomienie postępowania w trybie przetargu ofertowego na wykonanie i dostawę pomostu do napraw autobusów elektrycznych.

Dział Eksploatacji i Utrzymania Ruchu uruchomił wykonanie zadania zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej z dnia 20 maja 2015 r.

 

Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie przeznaczył w budżecie na realizację zadania kwotę w wysokości 18 450,00 PLN brutto

 

Oferty na wykonanie i dostawę podestu złożyli następujący Oferenci :

 

Oferent nr 1

KRAUSE Sp. z o.o.

ul. Stalowa 10

58-100 Świdnica

cena wykonania 16 950,63 PLN brutto

 

Oferent nr 2

P.U.H.P. LUMEX Leszek Pióro, Waldemar Pióro

ul. Dolne Młyny 77

59-700 Bolesławiec

cena wykonania 19 680,00 PLN brutto

 

Oferent nr 3

IREKO Irena Kotowska, Jacek Kotowski Sp. jawna

ul. Radzymińska 287

03-694 Warszawa

cena wykonania 20 639,40 brutto

 

Komisja w składzie:

 

Ficzygowski Tadeusz - przewodniczący komisji

Ufa Tomasz - członek komisji

Orzechowski Kamil - członek komisji

 

- po sprawdzeniu wszystkich nadesłanych ofert, komisja stwierdziła że wszystkie spełniają warunki ujęte w specyfikacji przetargu ofertowego.

 


 

 

PRZETARG OFERTOWY

 

Data 15 grudzień 2020 r.

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 Ustawy- Pzp
(zwolnienie przedmiotowe do 30 000 EURO)
- postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Udzielania zamówień publicznych w ZKM w Sochaczewie.

Zamawiający:

Zakład Komunikacji Miejskiej

Ul. Al 600-lecia 90

96-500 Sochaczew

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu ofertowego na wykonanie i dostawę pomostu jezdnego przeznaczonego do napraw autobusów elektrycznych .

 

Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie i dostawa pomostu jezdnego przeznaczonego do napraw autobusów elektrycznych należących do Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie przy ul. Al. 600-lecia 90.

 1. konstrukcja (szkielet) wykonana z profili aluminiowych

 2. stopnie oraz podest wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej

 3. podest roboczy na wysokości 3300 mm

 4. barierki ochronne przy podeście z trzech stron z możliwością odpięcia i przejścia na dach autobusu

 5. poręcze przy schodach

 6. dopuszczalne obciążenie stopni 120-160 kg

 7. rolki jezdne z hamulcami

 8. dla zapewnienia stabilności podest musi być wyposażony w ciężarki balastoweRozdział II. Warunki i termin realizacji zamówienia.

Miejscem realizacji zamówienia:

Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie przy ul. Al. 600-lecia 90.

Termin realizacji zamówienia: 10.02.2021

Rozdział III. Informacja dotycząca składania ofert.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
 3. Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów,
 4. Złożenie jednej ważnej oferty upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy,
 5. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn,
 6. Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja na stronie internetowej Zamawiającego.
 7. Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Zieliński pod numerem telefonu 46-862-99-27 w 108 oraz adres email: zaopatrzenie@zkm.sochaczew.pl
 8. Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Rozdział IV. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

 1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i obowiązującymi przepisami,

 2. dostarczą zamawiany produkt zgodny z obowiązującymi normami i warunkami bezpieczeństwa,

 3. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonego w zamówieniu produktu,

 4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

 5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w aspekcie określonych w zapytaniu ofertowym warunków płatności za przedmiot zamówienia,

Rozdział V. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów :

Najniższa cena – 100 %

Rozdział VI. Miejsce i termin składania ofert

 

 1. Oferty należy składać na jeden z następujących sposobów :

- przesłać pocztą na adres Zakład Komunikacji Miejskiej

96-500 Sochaczew ul. Al. 600-lecia 90

- złożyć osobiście w sekretariacie siedziby firmy,

- wysłać e-mailem pod adresem: eksploatacja@zkm.sochaczew.pl

 

2. Termin składania ofert upływa 29 grudnia 2020 roku o godzinie 10.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu lub złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

 Rozdział VII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi 29 grudnia 2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego w Sochaczewie Al. 600-lecia 90 w

 2. Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie www.zkm.sochaczew.pl informację o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.

Rozdział VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

 

Oferta powinna:

- być opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

- oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO zgodnie z treścią załącznika nr 2

- oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3

 

Rozdział IX. Sposób rozliczenia i warunki płatności.

 

 1. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od dostarczenia podestu oraz otrzymaniu faktury VAT.

 

Rozdział X. Załączniki.

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

 

 

Dyrektor ZKM Sochaczew

Beata Furman

 

Załącznik nr 1 klauzula informacyjna rodo 20201215.doc

Załącznik nr 2 oświadczenie Wykonawcy w zakresie rodo 20201215.doc

Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy 20201215.doc

Załącznik nr 4 wzór umowy 20201215.doc 

zapytania do przetargu-podest.doc

kontakt