przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
447495 odwiedzin
Przetarg ofertowy na sprzedaż autobusów
A A A
data publikacji 19-10-2020
termin składania ofert 03-11-2020

 

Sochaczew dnia 16.11.2020

 

 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO – NA ZADANIE

SPRZEDAŻ AUTOBUSÓW

 

 

W dniu 19 października 2020 roku Dyrektor ZKM Sochaczew zatwierdził uruchomienie postępowania w trybie przetargu ofertowego na sprzedaż autobusów.

Dział Eksploatacji i Utrzymania Ruchu uruchomił wykonanie zadanie w dniu 29 października 2020 rok.

Oferty na zakup autobusów złożyli następujący Oferenci, a mianowicie:

Oferent nr 1

Skup złomu i autobusów Paweł Tkaczyk, 01-748 Warszawa, ul. Dygata 2c/75

autobus o

-nr rejestracyjnym WSC 46GJ cena nabycia 4 540,00 zł. /brutto/

-nr rejestracyjnym WSC C034 cena nabycia 5 3400, 0 zł. /brutto/

-nr rejestracyjnym WSC 9N92 cena nabycia 15 000,00 zł. /brutto/

 

 

Komisja w składzie:

 

Ficzygowski Tadeusz…………. - przewodniczący komisji

Piwoński Krzysztof......……….. - członek komisji

Ufa Tomasz…………......……….. - członek komisji

 

odrzuciła ofertę nr 1 , / proponowane ceny poniżej cen minimalnych /.

W związku z tym przetarg zostaje unieważniony.

 

Dyrektor ZKM

Beata Furman

 

   

                                                                         

 

        Sochaczew, dnia 19 października 2020 r.OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ AUTOBUSÓWDyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej, Al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew ogłasza trzeci przetarg ofertowy na sprzedaż autobusów komunikacji miejskiej:

 1. Jelcz M 081 nr rej. WSC 46GJ, rok produkcji 2004, nr identyfikacyjny SUJ08100240000010, brak aktualnego badania technicznego;

 2. SOLARIS Urbino 9 nr rej. WSC C034, rok produkcji 2000, nr identyfikacyjny SU9241096YBPN1054, brak aktualnego badania technicznego;

 3. Autosan SanCity nr rej. WSC 9N92, rok produkcji 2009, nr identyfikacyjny SUABG3CUT9S650029, brak aktualnego badania technicznego.

Wszystkie autobusy posiadają ważne polisy ubezpieczenia OC.

 1. Pojazdy dotychczas użytkowane były w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie.

 2. Oferty na poszczególne pojazdy można składać w formie pisemnej na załączonym formularzu ofertowym do sekretariatu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, Al. 600-lecia 90, lub na adres sekretariat@zkm.sochaczew.pl w terminie do dnia 03 listopada 2020 roku, do godz. 9.oo, z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup autobusu o numerze rejestracyjnym……………................…(wymienić właściwy nr rej. pojazdu)”.

Poszczególna oferta wiąże składającego ofertę przez okres 30 dni od daty jej złożenia.

 1. Otwarcie ofert nadesłanych do przetargu dokona, powołana komisja, w dniu 03 listopada 2020 r. o godz. 10.oo w siedzibie Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie przy ul. Al. 600-lecia 90.

 2. Kwota minimalna sprzedaży poszczególnych autobusów wynosi:

 • M 081 nr rej. WSC 46GJ – kwota brutto 7 875 zł, słownie: siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych ;

 • SOLARIS Urbino 9 nr rej. WSC C034 – kwota brutto 16 650 zł, słownie: szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych;

 • Autosan SanCity nr rej. WSC 9N92 – kwota brutto 38 950 zł, słownie: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego.


Wadium wnosi się w gotówce lub na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy O/Sochaczew 15 9283 0006 0000 2005 2000 0010

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

 1. Oferta na dany pojazd musi zawierać cenę nie niższą od minimalnej.

 2. Zostanie wybrana oferta zawierająca na dany pojazd najwyższą cenę.

 3. W przypadku złożenia na dany pojazd ofert o takiej samej cenie, Sprzedający zarządza złożenie ofert dodatkowych.

 4. Osoba (firma) wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, w terminie określonym przez sprzedającego.

 5. Samochody będące przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, Al. 600-lecia 90, w godz. 7.30 – 14.00, w dni powszednie.

 6. Po wyłonieniu oferentów opłacą oni paliwo w zbiorniku, wg danych z księgowości Zakładu Komunikacji Miejskiej, po cenie zakupu.

 7. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

 

Regulamin sprzedazy autobusów 03.11.20.doc

Wzór umowy 03.11.20.doc

Formularz-ofertowy 03.11.20.doc

kontakt