przejdź do Sochaczew.pl
403849 odwiedzin
Przetarg ofertowy na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu garażowo-warsztatowym Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie przy ul. Al. 600-lecia 90
A A A
data publikacji 25-02-2020
termin składania ofert 04-03-2020

PRZETARG OFERTOWY

z dnia 25 lutego 2020 r.

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 Ustawy- Pzp
(zwolnienie przedmiotowe do 30 000 EURO), postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Udzielania zamówień publicznych w ZKM w Sochaczewie.

Zamawiający:

Gmina Miasto Sochaczew
ul. 1-go Maja 16

96-500 Sochaczew

NIP: 837-16-91-451

Zakład Komunikacji Miejskiej

Ul. Al 600-lecia 90

96-500 Sochaczew

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu ofertowego na wykonanie zadania.

 

Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu garażowo-warsztatowym Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie przy ul. Al. 600-lecia 90 polegających na:

 1. Zeskrobaniu i myciu starej farby, gruntowaniu powierzchni pod malowanie farbą emulsyjną zmywalną ścian i sufitu z wcześniejszą naprawą ubytków – łączna powierzchnia 470,0m²

 2. Mycie przeszkleń – łączna powierzchnia 42,0m²

 3. Wymiana 10szt szyb o łącznej powierzchni 6,5m²

Wysokość pomieszczenia to 5,80m. Prace należy wykonać od wysokości 2,0m w górę. Pomieszczenie nie jest ogrzewane.

Rozdział II. Miejsce i termin realizacji zamówienia.

Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego, mieszcząca się przy Alei 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew.

Termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie od podpisania umowy

Rozdział III. Informacja dotycząca składania ofert i ogłoszenia o przetargu.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

 3. Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów,

 4. Złożenie jednej ważnej oferty upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy,

 5. Zamawiający zastrzega unieważnienie przetargu bez podania przyczyn oraz , że treść ogłoszenia o przetargu mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja na stronie internetowej Zamawiającego zkm.sochaczew.pl

 6. Dodatkowych informacji udziela Tomasz Ufa pod numerem tel. 46-862-99-27 w 107

Rozdział IV. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

 1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i obowiązującymi przepisami,

 2. zapewnią wykonanie usługi o parametrach wymaganych przy tego typów pracach,

 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

 4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 5. złożą ofertę na druku załączonym do niniejszej specyfikacji – załącznik nr 1.

Rozdział V. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Najniższa cena – 100%

Rozdział VI. Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 04 marca 2020 roku w następujący sposób: przesłać pocztą pod adresem: Zakład Komunikacji Miejskiej

96-500 Sochaczew

ul. Al. 600-lecia 90

 1. Złożyć osobiście w sekretariacie.

 2. Wysłać e-mailem pod adresem: drogowy@zkm.sochaczew.pl

 3. Termin składania ofert upływa w dniu 04.03.2020 r. o godzinie 10,00.
  Za termin złożenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu lub złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Rozdział VII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sochaczewie Al. 600-lecia 90 w dniu 04.03.2020 r. roku o godzinie 11.00.

 2. Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta, albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 3. Organizator niezwłocznie powiadomi o wynikach albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru na swojej stronie zkm.sochaczew.pl

Rozdział VIII. Wymagane dokumenty

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ze strony internetowej www.firma.gov.pl

 2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

 3. Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO

 4. Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Pzp w związku z al. 22 ust. 1 ustaw- Pzp.

Rozdział IX. Sposób rozliczenia i warunki płatności.

 1. Rozliczanie między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich na podstawie faktury VAT Wykonawcy.

 2. Podstawą do wystawienia faktury jest wykonanie prac i przyjęcie ich protokołem przez Zamawiającego.

 3. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 30 dni po otrzymaniu faktury VAT.

Rozdział X Załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO

Załącznik nr 4 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5 – wzór umowy

 

Dyrektor Krzysztof Sieczkowski

 

 Załącznik nr 1 do przetargu na wykonanie prac remontowych 20200225.doc

Załącznik nr 2 do przetargu na wykonanie prac remontowych 20200225.doc

Załącznik nr 3 do przetargu na wykonanie prac remontowych 20200225.doc

Załącznik nr 4 do przetargu na wykonanie prac remontowych 20200225.doc

Załącznik nr5 Wzór umowy 20200225.doc

Protokół z przetargu na wykonanie prac remontowych 09032020.doc

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość