przejdź do Sochaczew.pl
403829 odwiedzin
Przetarg na sukcesywną dostawę części zamiennych do pojazdów ciężarowych
A A A
data publikacji 10-12-2019
termin składania ofert 18-02-2020

Data : 10 grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM
o wartości poniżej 30.000 EUR.


Wartość szacunkowa zamówienia- poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 Ustawy- Pzp (zwolnienie przedmiotowe do 30 000 EURO)
- postępowanie prowadzone jest w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 EURO” w ZKM w Sochaczewie i
przepisy Kodeksu cywilnego.

Zamawiający:

 1.  
  1.  
   1.  
    1. Gmina Miasto Sochaczew ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew, będącym płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 837-16-91-451, odbiorca/płatnik - Zakład Komunikacji Miejskiej, 96-500 Sochaczew, ul. Al. 600-lecia 90

Tel. (46) 862-99-27, fax (46) 862-76-90 zaprasza do składania ofert w trybie przetargu ofertowego na dostawę części zamiennych do pojazdów ciężarowych na rzecz ZKM w Sochaczewie,

Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa części zamiennych do:

pojazdów ciężarowych marki MAN 18264, Mercedes Benz 1820AK, Citroen Berlingo 1,9D.

Szczegółowy wykaz części objętych zamówieniem określony jest w załączniku nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani prowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, które może być realizowane w przypadku wcześniejszego wyczerpania całego przedmiotu zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może być udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2020 r. przy spełnieniu przesłanek ustawowych. W przypadku udzielenia zamówienia uzupełniającego obowiązują ceny jednostkowe zamówienia podstawowego - ceny ofertowe.

W kolumnie nr 4 formularza cenowego ( załącznik nr 5 do SIWZ ) przedstawiono planowaną ilość do realizacji w okresie trwania umowy.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

 1.  
  • Wykonawca zobowiązany jest dostarczać części zamienne, zgodnie z załącznikiem nr 5

  • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanych części.

  • Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw, niezmienność cen w okresie trwania umowy i zagwarantować terminową realizację dostaw. Osoby odpowiedzialne za wykonywanie umowy będą szczegółowo wpisane do umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu osoby, które będą upoważnione do kontaktów i ustalania szczegółów dotyczących wykonania zamówienia, podając ich dane kontaktowe.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówieniaRozdział II. Warunki i termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 1.  
  1.  
   1.  
    1. Rozdział III. Informacja dotycząca składania ofert.

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów.

 • Złożenie jednej ważnej oferty upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy.

 • Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

 • Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Rozdział IV. W przetargu mogą brać udział podmioty, które :

 

 1. Są uprawnione do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i obowiązującymi przepisami w zakresie objętym zamówieniem ;

 2. Zapewnią realizację dostaw części zgodnych z kryteriami określonymi w przetargu ofertowym;

 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia;

 4. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami;

 5. Złożą ofertę na druku załączonym do niniejszej specyfikacji ( załącznik nr 3 );

 

Rozdział V. Kryteria wyboru ofert: Najniższa cena.

 

Rozdział VI. Miejsce i termin składania ofert

 

 1. Oferty należy składać na jeden z następujących sposobów :

 

- przesłać pocztą na adres Zakład Komunikacji Miejskiej

96-500 Sochaczew

ul. Al. 600-lecia 90

- złożyć osobiście w sekretariacie siedziby firmy,

 

- wysłać faksem pod numerem (46) 862-76-90,

- wysłać e-mailem pod adresem: eksploatacja@zkm.sochaczew.pl

2. Termin składania ofert upływa w dniu 18 grudnia 2019 roku o godzinie 07.45.
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu lub złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

Rozdział VII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sochaczewie Al. 600-lecia 90 w dniu 18.12.2019 r. o godzinie 08.00.

Zamawiający niezwłocznie powiadomi uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.

Rozdział VIII. Wymagane dokumenty.

3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, Ustawy – Prawo zamówień publicznych ( wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji )

3.2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do sspecyfikacji ).

3.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach ( załączniki 1 i 2 )

3.4. Wykonawca, który wskaże inny podmiot, któremu powierzy wykonanie części zamówienia ( podwykonawcę ) zobowiązany jest dodatkowo złożyć oświadczenie o nie podleganiu tego podwykonawcy wykluczeniu z postępowania ( załączniki 1 )

3.5. w przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenie o którym mowa w punkcie 3.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3.6. w przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenie o którym mowa w punkcie 3.2, a następnie potwierdzający ten warunek dokument (w przypadku uznania oferty tego Wykonawcy za najkorzystniejszą) składają wszyscy z wspólnie składających ofertę Wykonawców;

3.7 wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (tabela);

3.8 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl

3.9 oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO ( załącznik nr 6 )

3.10 klauzula informacyjna RODO ( załącznik nr 7 )

 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

 

Rozdział IX. Sposób rozliczenia i warunki płatności.

 

Sposób rozliczenia i warunki płatności zostaną określone przez Zamawiającego i Wykonawcę w umowie, ( załącznik nr 4 )

 

 

Dyrektor ZKM Sochaczew Krzysztof Sieczkowski


Załącznik nr 1 brak podstaw do wykluczenia_2018.docx

Załącznik nr 2 spełnienie warunków_2018.doc

Zał ącznik nr 3 fozmularz oferty.doc

Załacznik nr 4 wzór umowy.doc

Załącznik nr 5 formularz cenowy.xls

Załącznik nr 6- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO.doc

Załącznik nr 7- Klauzula informacyjna RODO.doc

PROTOKÓŁ - części samochody ciężarowe 20191218.doc

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość