przejdź do Sochaczew.pl
403844 odwiedzin
Przetarg na kontrolę i przestrzeganie porządku
A A A
data publikacji 26-11-2019
termin składania ofert 04-12-2019

Data : 26 listopada 2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM
o wartości poniżej 30.000 EUR.
Wartość szacunkowa zamówienia- poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 Ustawy- Pzp
(zwolnienie przedmiotowe do 30 000 EURO)
- postępowanie prowadzone jest w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 EURO” w ZKM w Sochaczewie i
przepisy Kodeksu cywilnego.

Zamawiający:

 1.  
  1.  
   1.  
    1. Gmina Miasto Sochaczew ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew, będącym płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 837-16-91-451, odbiorca/płatnik - Zakład Komunikacji Miejskiej, 96-500 Sochaczew, ul. Al. 600-lecia 90

Tel. (46) 862-99-27, fax (46) 862-76-90

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu ofertowego na wykonywanie kontroli biletów i przestrzegania porządku w autobusach komunikacji miejskiej w Sochaczewie na rzecz ZKM w Sochaczewie, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie nr LVIII/567/02 z dnia 18.06.2002 r. z póź. zm. oraz „Regulaminem przewozu środkami transportowymi Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie”

Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przez „kontrolę biletów i przestrzegania porządku ” zwaną dalej „kontrolą” rozumie się wejście do danego pojazdu komunikacji miejskiej i sprawdzenie czy wszyscy pasażerowie znajdujący się w pojeździe posiadają ważne bilety na przejazd, przewóz bagażu i zwierząt oraz dokumenty stwierdzające uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, a także zwrócenie uwagi, czy pasażerowie ci zachowują się zgodnie z obowiązującym regulaminem przewozu. Następna kontrola odbywa się w innym pojeździe.

 2. Kontrola wykonywana będzie w autobusach Zamawiającego poruszających się zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy Zamawiającego. Obsługiwany obszar to teren Sochaczewa i połączenia z przyległymi gminami w ramach zawartych porozumień międzygminnych.

 3. Kontrole muszą być przeprowadzone łącznie we wszystkie dni tygodnia, w godzinach kursowania autobusów, przez sześć godzin w dniu kontroli, na wszystkich liniach wg uzgodnionego harmonogramu w ciągu minimum dwunastu wybranych dni miesiąca.

 4. Minimalna ilość kontroli w pojazdach Zleceniodawcy jaka winna być przeprowadzona w okresie miesiąca wynosi 300 (słownie: trzysta ). Kontrolerzy Wykonawcy zobowiązani będą do potwierdzenia faktu przeprowadzenia danej kontroli u kierowcy autobusu, dokonując wpisu w kartę drogową.

 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się prowadzić kontrolę w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe – (Dz.U. z 2012 r., poz 1173. z póź. zm.), a w szczególności zgodnie z art.33a wspomnianej ustawy oraz w oparciu o Uchwałę nr LVIII/567/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18.06.2002r. z póź. zm. i „Regulaminem przewozu środkami transportowymi Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie” stanowiącymi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji, a także zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz Ustawę o z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114 poz. 740 z póź.zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów.

 6. Zleceniobiorca deklaruje profesjonalny charakter swoich działań i znajomość przepisów wyszczególnionych w punkcie 5 oraz ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodny z przepisami i zasadami współżycia społecznego sposób przeprowadzania kontroli.

 7. W razie stwierdzenia braku ważnego biletu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, osoby kontrolujące zobowiązane są do wystawienia i ewentualnego pobrania opłaty dodatkowej na powierzonym mu druku Zleceniodawcy.

 8. W razie stwierdzenia naruszenia przez osoby korzystające (lub chcące skorzystać) z pojazdu Zamawiającego obowiązującego tam porządku, osoby kontrolujące powinny zwrócić im na tę okoliczność uwagę, a w razie niezastosowania się do poleceń – usunąć z pojazdu (lub nie dopuścić do przewozu); a w sytuacjach drastycznych – skorzystać z pomocy policji.

 9. Zleceniobiorca podczas kontroli będzie posługiwał się identyfikatorami ZKM Sochaczew.

 10. Kontrolę w autobusie powinno prowadzić co najmniej dwóch kontrolerów równocześnie wspieranych przez samochód Zleceniodawcy. Mają to być osoby przeszkolone i uprawnione do stosowania przepisów wyszczególnionych w punkcie 5, predysponowane do wykonywania takich czynności, o schludnym wyglądzie i umundurowane. W czasie przeprowadzania kontroli powinny prezentować wysoki poziom kultury osobistej.

 11. Zleceniobiorca zobowiązany jest realizować kontrolę w sposób fachowy i rzetelny.

 

Zleceniobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dobór osób – kontrolerów oraz za wyniki i skutki ich działania. Jak również całkowitą odpowiedzialność prawną, materialną i finansową wobec pasażerów. Zamawiającemu przysługuje prawo wnoszenia zastrzeżeń wobec kontrolerów wykonujących swoje czynności.

Rozdział II. Warunki i termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 1.  
  1.  
   1.  
    1. Rozdział III. Informacja dotycząca składania ofert.

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 • Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów.

 • Złożenie jednej ważnej oferty upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy.

 • Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

 • Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Rozdział IV. W przetargu mogą brać udział podmioty, które :

 

 1. są uprawnione do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i obowiązującymi przepisami w zakresie objętym zamówieniem ;

 2. zapewnią realizację kontroli i porządku zgodnych z kryteriami określonymi w przetargu ofertowym;

 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia;

 4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami,

 5. złożą ofertę na druku załączonym do niniejszej specyfikacji ( załącznik nr 3 );

 

Rozdział V. Kryteria wyboru ofert: Najniższa cena.

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

 1. Na cenę oferty składa się cena ryczałtowa (netto i brutto) za 1 miesiąc, cena ryczałtowa (netto i brutto) za 12 miesięcy, cena za wystawione w okresie trwania umowy i zrealizowane w okresie trwania umowy opłaty dodatkowe przyjmując, że w okresie obowiązywania umowy (12 miesięcy) może zostać wystawionych i zrealizowanych (zapłaconych) 120 opłat dodatkowych. Ocenie podlegać będzie łączna cena ryczałtowa brutto za 12 miesięcy wykonywania usługi (12 x ryczałt miesięczny brutto) oraz szacunkowe wynagrodzenie całkowite w okresie trwania umowy za naliczone i pobrane opłaty dodatkowe. Wykonawca poda jednostkową cenę (netto i brutto) za 1 naliczoną i zapłaconą opłatę dodatkową oraz wynagrodzenie (netto i brutto) za 120 naliczonych i zapłaconych opłat dodatkowych. Cena w części dotyczącej naliczonych i pobranych opłat dodatkowych zawarte w ofercie służy jedynie porównaniu i ocenie ofert.

 2. Cena oferty zgodnie art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług winna zawierać wszystkie koszty związane z obowiązkami przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia oraz uwzględniać informację zawartą w punkcie 1. dot. opłat dodatkowych. W przypadku wzrostu stawki i kwot należnego podatku VAT ceny jednostkowe, jak i cena ogólna nie zmieniają się.

Cena oferty powinna wynikać z sumy kwot opisanych w pkt 1

Rozdział VI. Miejsce i termin składania ofert

 

 1. Oferty należy składać na jeden z następujących sposobów :

 

- przesłać pocztą na adres Zakład Komunikacji Miejskiej

96-500 Sochaczew

ul. Al. 600-lecia 90

- złożyć osobiście w sekretariacie siedziby firmy,

 

- wysłać faksem pod numerem (46) 862-76-90,

- wysłać e-mailem pod adresem: eksploatacja@zkm.sochaczew.pl

2. Termin składania ofert upływa w dniu 04 grudnia 2019 roku o godzinie 10.00.
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu lub złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

Rozdział VII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sochaczewie Al. 600-lecia 90 w dniu 04.12.2019 r. o godzinie 11.00.

Zamawiający niezwłocznie powiadomi uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.

Rozdział VIII. Wymagane dokumenty.

 

3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
i art. 24 ust. 5 pkt 1, Ustawy – Prawo zamówień publicznych(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ)

3.2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).

3.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach (załączniki 1 i 2)

3.4. Wykonawca, który wskaże inny podmiot, któremu powierzy wykonanie części zamówienia (podwykonawcę) zobowiązany jest dodatkowo złożyć oświadczenie o nie podleganiu tego podwykonawcy wykluczeniu z postępowania (załączniki 1)

3.5. w przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenie o którym mowa w punkcie 3.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3.6. w przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenie o którym mowa w punkcie 3.2, a następnie potwierdzający ten warunek dokument (w przypadku uznania oferty tego Wykonawcy za najkorzystniejszą) składają wszyscy z wspólnie składających ofertę Wykonawców;

3.7 koncesja na wykonywanie czynności ochrony osób i mienia ;

3.8 wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (tabela);

3.9 wykaz wykonanych lub wykonywanych usług zgodnych z warunkami udziału w postępowaniu w okresie 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz referencji,

3.10 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl

 1.  
  1. oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO ( załącznik nr 6 )

  2. klauzula informacyjna RODO ( załącznik nr 7 )

 

Rozdział IX. Sposób rozliczenia i warunki płatności.

 

Sposób rozliczenia i warunki płatności zostaną określone przez Zamawiającego i Wykonawcę w umowie, ( załącznik nr 5 )

 

 

Dyrektor ZKM Sochaczew Krzysztof Sieczkowski

 

Załącznik nr 1 brak podstaw do wykluczenia_2018.docx

Załącznik nr 2 spełnienie warunków_2018.doc

Załącznik nr 3_formularz oferty_2018.doc

Załącznik_nr_4_do_SIWZ_na_kontrolę_2018r.rar

Załacznik nr 5 UMOWA wzór.doc

Zał. nr 6- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO.doc

Zał. nr 7- Klauzula informacyjna RODO.doc

Info dotyczące przettargu na ochonę.jpg

Informacja o unieważnieniu postępowania_20191211.doc

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość