przejdź do Sochaczew.pl
399390 odwiedzin
Przetarg na dostawę soli drogowej do dnia 26.11.2018r do godz. 10.00
A A A
data publikacji 16-11-2018
termin składania ofert 26-11-2018

PRZETARG OFERTOWY

Data 16 listopada 2018r.

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 Ustawy- Pzp (zwolnienie przedmiotowe do 30 000 EURO)
- postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Udzielania zamówień publicznych w ZKM w Sochaczewie.

Zamawiający:

Zakład Komunikacji Miejskiej, 96-500 Sochaczew, ul. Al. 600-lecia 90

Tel. (46) 862-99-27,

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu ofertowego na wykonanie zadania.

Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: dostawa,

2. Opis przedmiotu i podmiotu zamówienia:

Sukcesywna dostawa soli drogowej niezbrylającej, luzem, gatunek DR, zgodnej z normą PN-86/C-84081/02 oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. Nr 230. poz. 1960), w ilości do ok. 350 ton, do sporządzania mieszanek dla potrzeb zimowego utrzymania dróg miejskich w Sochaczewie w sezonie zimowym 2018/19.

Rozdział II. Warunki i termin realizacji zamówienia.

Miejscem realizacji zamówienia (dostawy) jest siedziba Zamawiającego tj: Al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew.

Termin realizacji zamówienia:

 1. Pierwsza dostawa soli w ilości ok. 200 t – Listopad/Grudzień 2018r.

 2. Pozostała ilość zgłaszana będzie sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.

Rozdział III. Informacja dotycząca składania ofert.

 1. Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów,

 2. Złożenie jednej ważnej oferty upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy,

 3. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn,

 4. Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja na stronie internetowej Zamawiającego.

Rozdział IV. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

 1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i obowiązującymi przepisami,

 2. zapewnią wykonanie dostaw o parametrach zgodnych z określonymi w zapytaniu ofertowym,

 3. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu dostaw towaru,

 4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

 5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w aspekcie określonych w zapytaniu ofertowym warunków płatności za przedmiot zamówienia,

Rozdział V. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Najniższa cena – 100%

Rozdział VI. Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty należy składać na jeden z następujących sposobów:

- przesłać pocztą pod adresem:

Zakład Komunikacji Miejskiej

96-500 Sochaczew

ul. Al. 600-lecia 90

Przetarg ofertowy na dostawę soli drogowej”

- złożyć osobiście w sekretariacie.

- wysłać e-mailem pod adresem: drogowy@zkm.sochaczew.pl

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 26 listopada 2018 roku o godzinie 10°°.
  Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu lub złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Rozdział VII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sochaczewie Al. 600-lecia 90 w dniu 26 listopada 2018 roku o godzinie 10³°.

 2. Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,

 3. Organizator niezwłocznie powiadomi uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.

Rozdział VIII. Wymagane dokumenty

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ze strony internetowej www.firma.gov.pl

 2. Certyfikaty jakościowe i atest PZH zezwalający do stosowania soli w drogownictwie.

Rozdział IX. Sposób rozliczenia i warunki płatności.

 1. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Dyrektor Krzysztof Sieczkowski

Z a t w i e r d z a m

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość