przejdź do Sochaczew.pl
352010 odwiedzin
Nabór na stanowisko Kontroler Strefy Płatnego Parkowania

                                                                                              Sochaczew, 17.08.2018r.

 

Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej ogłasza nabór na stanowisko Kontroler Strefy Płatnego Parkowania w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie

 

  1. Wymiar etatu: 1,

  2. Liczba stanowisk pracy: 1,

  3. Wymagania w stosunku do kandydata:

    a) wykształcenie minimum zawodowe,

    b) umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office,

    c) samodzielność, skrupulatność, operatywność,

        4. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:

            a) kontrolowanie wnoszenia opłat za czas parkowania pojazdów,

           b) sprawdzanie ważności biletów parkingowych,

           c) sprawdzanie ważności abonamentów,

           d) wystawianie zawiadomień o nie uiszczaniu opłaty za parkowanie lub parkowanie ponad opłacony czas,

           e) zgłaszanie Policji wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego,

           f) kontrolowanie stanu oznakowania SPP i zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie,

           g) wymiana papieru w parkometrach,

           h) naprawianie prostych bieżących usterek.

 

        5. Warunki pracy na stanowisku:

            Operator Strefy Płatnego Parkowania wykonuje swoje czynności w Strefie Płatnego Parkowania, która znajduje się na terenie miasta Sochaczew.

 

        6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZKM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

 

       7. Wymagane dokumenty:

           a) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopia),

           b) CV, z zawartą klauzulą

            „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji                    prowadzonej przez Zakład komunikacji Miejskiej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z                  dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu                  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

           c) list motywacyjny.

            d) oświadczenia, które umieszczone są na stronie dołączone do ww. naboru, bez których oferty nie będą rozpatrywane.

 

             Dokumenty dodatkowe:

             a) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

             b) inne, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy.

 

 

Dokumenty należy złożyć do: 31 sierpnia 2018r.

a) decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do zakładu,

b) miejsce składania dokumentów:

 

Zakład Komunikacji Miejskiej

Al. 600-lecia 90

96-500 Sochaczew

 

Osoby do kontaktu:

Ufa Tomasz tel (046) 862-99-27 wew. 107

Ewelina Diehl tel (046) 862-99-27 wew. 106

 

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja o naborze.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.zkm.sochaczew.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie.

 

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Komunikacji Miejskiej Al. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew. Dane zbierane są dla potrzeb danej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Złożone aplikacje są przechowywane przez okres 3 m-cy od dnia zatrudnienia osoby na danym stanowisku.

 

 

                                                                                            Dyrektor

                                                                              mgr Krzysztof Sieczkowski

 

oświadczenie- Kontroler Strefy Płatnego Parkowania.pdf

zgoda na przetwarzanie danych osobowych- Kontroler Strefy Płatnego Parkowania.pdf

A A A
17.08.2018
godz.08:40
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość