307669 odwiedzin
 
PRZETARG OFERTOWY NA DOSTAWĘ ZNAKÓW DROGOWYCH
A A A
data publikacji 26-04-2017
termin składania ofert 05-05-2017

  protokół z przetargu - sukcesywna dostawa znaków drogowych (1).pdf

PRZETARG OFERTOWY

Data 26 kwiecień 2017r.

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 Ustawy- Pzp
(zwolnienie przedmiotowe)
- postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Udzielania zamówień publicznych w ZKM w Sochaczewie.

Zamawiający:

Zakład Komunikacji Miejskiej, 96-500 Sochaczew, ul. Al. 600-lecia 90

Tel. (46) 862-99-27,

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu ofertowego na wykonanie zadania.

Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: dostawa,

2. Opis przedmiotu i podmiotu zamówienia:

Sukcesywna dostawa do naszej siedziby znaków drogowych wraz z uchwytami mocującymi i śrubami wg poniższego wykazu:

Typ „A” - średni – folia typ II

Typ „A” - mały – folia typ I

Typ „B” - średni – folia typ II

Typ „B” - mały – foli typ I

Typ „C” - mały – folia typ I

Typ „D” - średni – folia typ II

Typ „D” - mały – folia typ I

F-6

G-1a, G-1b, G-1c, G-1d, G-1e, G-1f

G-3

G-4

T-1

T-3

T-6, T-7

T-23b

T-24

T-25a, T-25b, T-25c

T-26

T-27

T-29

T-30

U-1a

U-2

U-6a, U-6b

U-6c, U-6d

U-9a, U-9b

U-12c

U-18a – średnica 800mm

Tabliczka z nazwą ulicy TJP nieodblaskowa z małymi otworami montażowymi w narożnikach.

Uwaga: pozostałe znaki - folia I

 

Rozdział II. Warunki i termin realizacji zamówienia.

Miejscem realizacji zamówienia (dostawy, przedmiotu świadczenia) jest siedziba Zamawiającego, mieszcząca się przy Alei 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew.

Termin realizacji zamówienia: Sukcesywnie do 31.12.2017r.

Rozdział III. Informacja dotycząca składania ofert częściowych i wariantowych.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

 3. Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów,

 4. Złożenie jednej ważnej oferty upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy,

 5. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn,

 6. Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja na stronie internetowej Zamawiającego.

Rozdział IV. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

 1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i obowiązującymi przepisami,

 2. zapewnią wykonanie dostaw o parametrach zgodnych z określonymi w zapytaniu ofertowym,

 3. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu dostaw towaru,

 4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

Rozdział V. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Najniższa cena – 100%

Rozdział VI. Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 05 maja 2017 roku w następujący sposób: przesłać pocztą pod adresem: Zakład Komunikacji Miejskiej

96-500 Sochaczew

ul. Al. 600-lecia 90

 1. Złożyć osobiście w sekretariacie.

 2. Wysłać e-mailem pod adresem: zkmsochaczew@op.pl

 3. Termin składania ofert upływa w dniu 05 maja 2017 roku o godzinie 10°°.
  Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu lub złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Rozdział VII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sochaczewie Al. 600-lecia 90 w dniu 05 maja 2017 roku o godzinie 10³°.

 2. Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,

 3. Organizator niezwłocznie powiadomi uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.

Rozdział VIII. Wymagane dokumenty

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ze strony internetowej www.firma.gov.pl

 

Dyrektor Krzysztof Sieczkowski

Z a t w i e r d z a m

  
kategorie przetergów
 
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość